Przetargi.pl
Dostawy żywności w roku szkolnym 2010/2011 dla Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie z podziałem na 5 zadań

Zespół Szkół Sportowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie ogłasza przetarg

 • Adres: 44-310 Radlin, ul. Rogozina 55
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4558330 , fax. 032 4558330
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Sportowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
  ul. Rogozina 55 55
  44-310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 032 4558330, fax. 032 4558330
  REGON: 27659202100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy żywności w roku szkolnym 2010/2011 dla Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie z podziałem na 5 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa środków żywności dla Zamawiającego, który to przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące zadania: 1)zadanie nr 1 - dostawa produktów zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym zał. Nr 1 SIWZ, 2)zadanie nr 2 - dostawa owoców i warzyw, świeżych i mrożonych, zgodnie z formularzem cenowym, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do SIWZ, 3)zadanie nr 3 - dostawa produktów mleczarskich, zgodnie z formularzem cenowym, którego wzór stanowi zał. Nr 3 do SIWZ, 4)zadanie nr 4 - dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich, zgodnie z formularzem cenowym, którego wzór stanowi zał. Nr 4 do SIWZ, 5)zadanie nr 5 - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych, olejów, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, i różnych produktów spożywczych, zgodnie z formularzem cenowym, którego wzór stanowi zał. Nr 5 do SIWZ 2.Zakres odpowiedzialności Wykonawcy, w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową, obejmuje także : 1)zapewnienie transportu towarów objętych zadaniem, środkiem transportu przystosowanym do ich przewożenia (spełniającym wymagania określone odrębnymi przepisami) do miejsca jego składowania na terenie Zamawiającego wraz z rozładunkiem, 2)zapewnienie jakości towarów i ich oznakowania zgodnie z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, 3)realizacja dostaw rozłożonych w czasie, według poszczególnych zleceń, składanych przez Zamawiającego, na piśmie, z wyprzedzeniem, co najmniej 2-ch dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.radlin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach