Przetargi.pl
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu

Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4152916 , fax. 032 4152916 w. 24
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu
  ul. Stefana Batorego 8 8
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4152916, fax. 032 4152916 w. 24
  REGON: 27255370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.bipraciborz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu Podstawowy zakres robót obejmuje: 1. Wymianę pokrycia dachu z dachówki karpiówki (309,24m2) wraz z częściową wymianą elementów więźby dachowej, przemurowaniem kominów i wymianą obróbek blacharskich, 2. Wykonanie instalacji odgromowej, 3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie kolektora dla PEC-u (budynek podłączony będzie do sieci miejskiej), 4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz z dociepleniem ścian fundamentowych płytami styropianowymi (98,43m2), 5. Wymiana okien piwnicznych - 7 sztuk, 6. Montaż doświetlaczy okien piwnicznych - 7 sztuk, 7. Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników (68,82m2), 8. Roboty wykończeniowe (posadzki, tynki, glazura, gładzie gipsowe, prace malarskie) 9. Inne roboty towarzyszące. Uwaga ! Dokumentacja projektowa zawiera w sobie część dotyczącą m.in.: - wymiany pokrycia dachu, - wykonania instalacji odgromowej, - wykonania instalacji centralnego ogrzewania, - wykonania termomodernizacji. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakres określony w sekcji II.1.3, pkt. 1-9. Wykonanie termomodernizacji będzie przedmiotem odrębnego postępowania. W ofercie należy wycenić tylko pozycje wykazane w przedmiarach robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 0 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzb.bipraciborz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach