Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu - wykonanie rezerwowego źródła wody (przebudowa przyłącza wodociągowego)

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8172166 (-67) , fax. 033 8173463
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
  ul. Słoneczna 83 83
  43-384 Jaworze, woj. śląskie
  tel. 033 8172166 (-67), fax. 033 8173463
  REGON: 00029760300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu - wykonanie rezerwowego źródła wody (przebudowa przyłącza wodociągowego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu - wykonanie rezerwowego źródła wody (przebudowa przyłącza wodociągowego) Zamówienie swoim zakresem obejmuje również: a) wszelkie naprawy rzeczy uszkodzonych podczas wykonywania robót, b) dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, c) przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru, przekazaniem do eksploatacji, itp., wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej d) zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz zagospodarowanie odpadów i materiałów rozbiórkowych e) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu ma obowiązek wpłacenia wadium w wysokości: 2 200 zł (słownie: dwa tysiące sześćset zł 00/100); 2. Wadium należy złożyć przed upływem składania ofert w formie przewidzianej w ustawie: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 42, poz.275 ze zmianami ) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 45 1130 1091 0012 1150 8020 0002 4. Potwierdzenie wniesienia wadium Wykonawca dołącza do składanej oferty. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy PZP. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.silesia-region.pl/jednostki/index.php?zm=65&grupa=1066382154&grupaj=1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach