Przetargi.pl
udzielenia i obsługę kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie budowy budynku wielorodzinnego mieszkalno - usługowego w Rudzie Śląskiej- Bielszowicach przy ul. E. Kokota

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-700 Ruda Śląska, Szyb Walenty 26 a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 789 50 50 , fax. (032) 789 50 52
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Sp. z o.o.
  Szyb Walenty 26 a 26 a
  41-700 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. (032) 789 50 50, fax. (032) 789 50 52
  REGON: 24114790800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.rsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenia i obsługę kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie budowy budynku wielorodzinnego mieszkalno - usługowego w Rudzie Śląskiej- Bielszowicach przy ul. E. Kokota
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony złotych 00/100) spłacanego w okresie 36 miesięcy od momentu uruchomienia kredytu, z zachowaniem okresu karencji w spłacie kapitału przez okres trwania budowy, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie budowy budynku wielorodzinnego mieszkalno - usługowego w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. E. Kokota według poniższych wytycznych: 1.Kwota kredytu długoterminowego - 4.000.000,00 PLN 2.Okres spłaty kredytu - od daty uruchomienia kredytu przez 3 lata 3.Okres karencji w spłacie kapitału, liczony od wypłaty kwoty kredytu - od uruchomienia kredytu do momentu zakończenia inwestycji, nie później niż do dnia 30.06.2012 r. 4.Oprocentowanie kredytu - zmienna stopa procentowa 5.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej - stopa procentowa dla danego miesiąca kalendarzowego będzie ustalona w oparciu o wartości WIBOR 1M z dnia 15 miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, powiększaną w ofercie o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. Jeżeli stopa WIBOR 1M nie została ustalona lub nie ogłoszona w 15 dniu danego miesiąca - obowiązuje stawka WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym ogłoszono ostatnie notowanie stopy WIBOR 1M 6.Termin spłaty odsetek - miesięcznie - do 30-go każdego miesiąca, rozpoczynając od miesiąca następnego od daty uruchomienia kredytu. Pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się w ostatnim dniu roboczym kolejnego miesiąca. Kolejne okresy odsetkowe kończą się w ostatnim dniu roboczym każdego kolejnego miesiąca. 7.Termin spłaty rat kapitału - miesięcznie - do 30-go każdego miesiąca rozpoczynając od miesiąca następnego od daty zakończenia inwestycji, nie później jednak niż od dnia 1.07.2012 r. w równych ratach 8.Okres karencji w spłacie odsetek - brak karencji 9.Wysokość prowizji (obejmującej koszty rozpatrzenia wniosku) - nie więcej niż 0,5 % kwoty kredytu, doliczona do kwoty kredytu 10.Wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0% 11.Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty - 0% 12.Sposób zabezpieczenia kredytu - zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji 13.Okres uprzedzenia Banku o przedterminowej spłacie kredytu lub jego części - 3 dni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota określona powyżej winna być przelana na konto Zamawiającego, nr 07 1050 1243 1000 0023 3972 9267 prowadzone w ING Banku Śląskim, a Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy stosowne dokumenty dołączyć do oferty. 5. Zamawiający będzie zwracał wadium natychmiast po wyborze najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania wszystkim wykonawcom z wyjątkiem tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.rsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach