Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę udzielenia kredytu/pożyczki w łącznej kwocie 2.000.000,00zł dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8122020 w. 131 , fax. 33 8123098
 • Data zamieszczenia: 2016-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
  ul. Żywiecka 19 19
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 33 8122020 w. 131, fax. 33 8123098
  REGON: 01065717500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-kolejowy.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę udzielenia kredytu/pożyczki w łącznej kwocie 2.000.000,00zł dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzielenie kredytu/pożyczki w łącznej kwocie 2.000.000,00zł na konsolidację zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę zobowiązań wymagalnych i poprawę płynności finansowej SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia środków
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-kolejowy.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach