Przetargi.pl
udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki pieniężnej w wysokości 3 000 000 zł na zakup inwestycyjny (zamówienie: DG-56-PN/30-2016)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0324291000, 4291288 , fax. 032 4291225
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
  ul. Energetyków 46 46
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 0324291000, 4291288, fax. 032 4291225
  REGON: 27278032300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki pieniężnej w wysokości 3 000 000 zł na zakup inwestycyjny (zamówienie: DG-56-PN/30-2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki pieniężnej w wysokości 3 000 000 zł na zakup inwestycyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części: 1.1. Opis przedmiotu zamówienia. 1.2. Formularz kalkulacyjny. Wszelkie inne warunki zamówienia zawarte są również w treści załącznika nr 1.3 do specyfikacji (Istotne postanowienia umowy). Informacje dotyczące zamawiającego, służące wykonawcom do kalkulacji ceny oferty stanowią załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania. Termin uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki pieniężnej: do 14 dni od zgłoszenia przez zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po ustanowieniu zabezpieczeń (termin zgłoszenia uzależniony jest od terminu realizacji zakupu inwestycyjnego; orientacyjnie: listopad / grudzień 2016). Okres spłaty kredytu lub pożyczki: 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Forma zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach