Przetargi.pl
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z podwójną kabiną z wywrotną skrzynią ładunkową okrytą plandeką

Gmina Miedźno ogłasza przetarg

 • Adres: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3178010 , fax. 34 3178030
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedźno
  ul. Ułańska 25 25
  42-120 Miedźno, woj. śląskie
  tel. 34 3178010, fax. 34 3178030
  REGON: 15139832700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z podwójną kabiną z wywrotną skrzynią ładunkową okrytą plandeką
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu dostawczego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, spełniającego poniższe wymagania techniczne: -liczba miejsc - 7os., -podwójna kabina, -skrzynia wywrotna, okryta plandeką, ładowność min. 1 t, -samochód dostawczy, -dopuszczalna masa całkowita 3500 kg, -silnik turbodiesel o mocy min. 100KM, spełniającym normę emisji spalin min. EURO 5, -szerokość przestrzeni ładunkowej min. 2,00m, -długość przestrzeni ładunkowej 3,0m, -burty w przestrzeni ładunkowej aluminiowe, -przestrzeń ładunkowa okryta plandeką, -ABS, -radio, -hak holowniczy, -min. poduszka powietrzna kierowcy, -elektrycznie sterowane szyby, co najmniej przód, -centralny zamek, -wspomaganie kierownicy, -kanapy samochodowe z materiału łatwego do czyszczenia; opcjonalnie pokrowce na siedzenia, -klimatyzacja, -lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza na dach tzw. (kogut). 2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania postanowień gwarancyjnych i serwisowych na własny koszt. Koszty uwzględniają również użyte w ww. czynnościach materiały niezbędne do ich prawidłowego wykonania. 3.Wykonawca wskaże serwis do wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych w promieniu do 50 km od miejsca dostarczenia pojazdu. 4.Zamawiający wymaga, aby samochód spełniał warunki o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 poz. 1137 ze zm.) i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 5.Zamawiający wymaga, aby samochód objęty był gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres: 1)gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne min. 24 miesiące, 2)gwarancja na perforację blach nadwozia min. 120 miesięcy, 3)gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy. 6.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając odpowiednie pole w załączniku nr 1 do SIWZ (oferta). W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za własne. 7.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341361000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji mechanicznej na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzno.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach