Przetargi.pl
Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2554017 , fax. 32 7857911
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  ul. Zacisze 3 3
  40-025 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2554017, fax. 32 7857911
  REGON: 00027576000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.am.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych: 1) Pianino klasyczne YAMAHA B2E PE lub równoważne (instrument nowy, wolny od wad fizycznych) - 2 sztuki, spełniające parametry techniczne określone w pkt 3.3.1 SIWZ, 2) Pianino klasyczne YAMAHA B3E PE lub równoważne (instrument nowy, wolny od wad fizycznych) - 1 sztuka, spełniające parametry techniczne określone w pkt 3.3.2 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 373100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach