Przetargi.pl
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 1.870.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Powiat Wodzisławski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 412 09 30 , fax. 32 412 09 31
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wodzisławski
  ul. Bogumińska 2 2
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 32 412 09 30, fax. 32 412 09 31
  REGON: 27625523000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatwodzislawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 1.870.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.870.000,00 złotych (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zgodnie z Uchwałą Nr 499/2016 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2016 r. Zamawiający zastrzega, iż spłata udzielonego kredytu rozpocznie się począwszy od dnia 15.01.2017 r. w 120 miesięcznych ratach malejących, płatnych 15 dnia każdego miesiąca. Raty kapitałowe od zaciągniętego kredytu będą spłacane łącznie z odsetkami. Raty kapitałowe będą dotyczyć bieżącego miesiąca, natomiast odsetki miesiąca poprzedniego. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy oprocentowania, równej wysokości stawki bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 125 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatwodzislawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach