Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 812 44 29 , fax. 33 812 44 29
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
  ul. Wyspiańskiego 5 5
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 812 44 29, fax. 33 812 44 29
  REGON: 07233207400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gastronom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej: Pakiet 1a - Drób, mięso i jego przetwory (Załącznik nr 1a), Pakiet 1b - Różne produkty spożywcze (Załącznik nr 1b), Pakiet 1c - Warzywa i owoce (Załącznik nr 1c), Pakiet 1d - Nabiał, oleje i tłuszcze (Załącznik nr 1d), Pakiet 1e - Pieczywo (Załącznik 1 e) Pakiet 1f - Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone (Załącznik 1f), Pakiet 1g - Jaja (Załącznik 1g), Pakiet 1h - Dodatki cukiernicze (Załącznik 1h). Artykuły żywnościowe muszą być wolne od wad z aktualnym terminem przydatności do spożycia, muszą być zgodne z Normami Polskimi i wymogami sanitarnymi oraz dostarczone transportem i na koszt dostawcy. Termin dostawy i ilość wybranych artykułów żywnościowych będzie uzgadniany każdorazowo z Wykonawcą telefonicznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie pobiera się wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: trmin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gastronom.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach