Przetargi.pl
Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych w Gryżycach.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4778388, 4778381, 4778350 , fax. 068 3243307, 3246744
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4778388, 4778381, 4778350, fax. 068 3243307, 3246744
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizcyjna podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych w Gryżycach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach realizacja przedmiotu zamówienia należy w szczególności wykonać następujące zadania: - dokonać rozbiórki budowli wykazanych w wykazie budowli do rozbiórki w tabeli nr 1 - rozkruszyć powstały gruz betonowy i ceglany i przetransportować go na teren placu po PCO-1 w Żaganiu -teren znajdujący się w zarządzie RZI Zielona Góra (odległość ok. 5 km od miejsca rozbiórki) według określonych w p.1.2. frakcji - dostarczyć do magazynu WAK Żagań, znajdującego się w odległości 5 km od miejsca rozbiórek złom stalowy i kolorowy pochodzący z rozbiórek , - wywieźć materiały uzyskane w czasie rozbiórki (odpady bitumiczne, drewno ) na najbliższe składowisko odpadów (np. Szprotawa-ok.25 km ) i poddać utylizacji - przekazać właściwym podmiotom za kartą przekazania odpadu, - wyrównać teren po wykonanych rozbiórkach,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia w terminie do 28.07.2011 r. do godz. 10:00 w wysokości 4 000,00 zł brutto dla całości zamówienia. 1) W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego w NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000 w terminie do 28.07.2011r. do godz. 10:00. 3) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kancelarii Zamawiającego w pok. nr 104-105. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania powyższego rachunku zamawiającego, na którym będzie ono przechowywane. 5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego raz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach