Przetargi.pl
Nr sprawy: KZG/ZP. 271 - 9/11. Remont części dachu - Łężyca, ul. Odrzańska 17.

Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-001 Zawada, ul. Szkolna 18
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3211279 , fax. 068 3212213
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie
  ul. Szkolna 18 18
  66-001 Zawada, woj. lubuskie
  tel. 068 3211279, fax. 068 3212213
  REGON: 97015591200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kzg.zg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nr sprawy: KZG/ZP. 271 - 9/11. Remont części dachu - Łężyca, ul. Odrzańska 17.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nr sprawy: KZG/ZP. 271 - 9/11. Remont części dachu - Łężyca, ul. Odrzańska 17. 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: a. Rozbiórka pokrycia z dachówki ceramicznej łącznie z ołaceniem, okapem i częścią blaszaną. b. Przemurowanie kominów. c. Wymianę zniszczonych elementów więźby ułożonej na murach i wzmocnienie przykominowej podpory słupowej. d. Odgrzybienie i impregnacja całości więźby. e. Wymiana istniejących okien na nowe. f. Pokrycie całości połaci dachówką cementową łącznie z mocowaniem folii kontrłatami z zastosowaniem dachówek krawędziowych. g. Wymian rynien i rur spustowych. h. Wykonanie nowego pokrycia papą termozgrzewalną części parterowej. i. Rozebranie i odbudowanie drewnianych lukarn. 2. Ponadto należy wykonać niżej opisany zakres robót, nieuwzględniony w projekcie budowlanym (dokumentacji technicznej): a. Wymiana okien z parapetami wewnętrznymi w lokalu mieszkalnym nr 1 (na poddaszu): - w kuchni: o wymiarach szer. 102 cm, wys. 155 cm, lewe, jednoskrzydłowe, z pionowym szprosem o szerokości ok. 2 cm - szt. 1 (materiał PCV 5 komorowy, z szybą k min. 1,1); - w pokoju: o wymiarach szer. 102 cm, wys.155 cm prawe, jednoskrzydłowe, z pionowym szprosem o szerokości ok. 2 cm - szt. 1 (materiał PCV 5 komorowy, z szybą k min. 1,1). b. Wymiana okien z parapetami wewnętrznymi w lokalu mieszkalnym nr 2 (na poddaszu): - w kuchni: o wymiarach szer. 84 cm, wys. 112 cm, lewe - 1 szt., prawe - 1 szt., z pionowym szprosem o szerokości ok. 2 cm (materiał PCV 5 komorowy, z szybą k min. 1,1); - w pokoju: o wymiarach szer. 84 cm wysok.112 cm lewe - 1 szt., prawe - 1 szt., z pionowym szprosem o szerokości ok. 2 cm (materiał PCV 5 komorowy, z szybą k min. 1,1) c. Wymiana okna na klatce schodowej (na półpiętrze) wraz z parapetem wewnętrznym, szerokość okna 112 cm, wysokość 120 cm, dwuskrzydłowe (w tym jedno uchylne), materiał PCV 5 komorowy, z szybą k min. 1,1. d. Docieplenie stropu na lokalami mieszkalnymi nr 1 i 2 poprzez zdemontowanie podłogi nad mieszkaniami, usunięcie istniejącego wypełnienia w postaci glinianej polepy i ułożeniu miękkiej wełny mineralnej o grubości 18 cm i ponownym zamontowaniu nowych desek podłogowych o grubości 27-28 mm. Powierzchnia stropu wymagająca docieplenia: 70 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kzg.zg.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach