Przetargi.pl
Budowa ul. Sobkowiaka

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Sobkowiaka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Sobkowiaka w Zielonej Górze. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: 2.1. dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ oraz 2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ; 3. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą następujące roboty: 3.1. roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, usunięcie drzew, wywiezienie dłużyc, karpiny, pni, utylizacja odpadów, zdjęcie warstwy humusu, wywóz nadmiaru wraz z utylizacją, 3.2. roboty ziemne: wykopy, przemieszczanie spycharkami mas ziemnych, wywóz nadmiaru ziemi wraz z utylizacją, formowanie i zagęszczanie nasypów, dokop i dowóz gruntu na nasyp, 3.3. budowa jezdni: warstwa ścieralna z betonu-asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu-asfaltowego gr. 5 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 3.4. budowa chodników z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru szarego, na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem, 3.5. budowa zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru szarego, na podsypce piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem, podbudowa betonowa z betonu B7,5 gr. 15 cm (warstwa górna) oraz z warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm (warstwa dolna), 3.6. budowa parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru czerwonego, na podsypce piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem, podbudowa betonowa z betonu B7,5 gr. 15 cm (warstwa górna) oraz z warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm (warstwa dolna), 3.7. układanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem law betonowych z betonu C8/10 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej, 3.8. układanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, 3.9. wykonanie stopni schodów ze stopnicami z dwóch warstw płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm na zaprawie cementowej, policzki wykonać z obrzeży trawnikowych 3x80 cm, 3.10. pionowe znaki drogowe typu małego z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm, 3.11. zieleń drogowa: plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-II, humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - pobocza drogi, 3.12. budowa oświetlenia drogowego: ułożenie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2; montaż słupów oświetleniowych rurowych stalowych ocynkowanych lub aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym z wysięgnikiem 1,5m. Słupy jednoelementowe cylindryczno-stożkowe wkopywane do ziemi o całkowitej długości 10m (długość części podziemnej słupa - 1,5 m, wysokość nad gruntem - 8,5 m). Grubość ścianki słupa na całej długości - minimum 4 mm. Całkowita wysokość zawieszenia oprawy oświetleniowej h=9,0m. Słupy w części wkopywanej do ziemi, jak również do wysokości 350mm od powierzchni terenu winny być dodatkowo zabezpieczone warstwą elastomeru poliuretanowego w kolorze zbliżonym do koloru słupów. Slupy wyposażyć w tabliczkę bezpiecznikową lub złącze bezpiecznikowe typu IZK. Na słupach zamontować tabliczki z numeracją latarni. Montaż opraw oświetleniowych typu SGS 203/100W. Przy wycenie robót budowlanych należy uwzględnić poniższe uwagi oraz zmiany w stosunku do informacji zawartych w dokumentacji: w stosunku do dokumentacji projektowej branży elektrycznej przyjęto inne słupy oświetleniowe. 3.13. odwodnienie ul. Sobkowiaka: należy wybudować wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, które należy podłączyć do istniejącego kanału na odcinku od studni kanalizacyjnej: SD-1.6. - SD-1.5. - SD-1.4. - SD-1.8. - SD-1.9. - SD-1.10. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: wpustów deszczowych WD-3 i WD-4 wraz z przykanalikami włączonymi do istniejącej studni SD-1.10; wpustów deszczowych WD-5 i WD-6 wraz z przykanalikami włączonymi do studni SD-1.8; wpustów deszczowych WD-2 i WD-1 wraz z przykanalikami włączonymi do istniejącej studni SD-1.6. Materiały zastosowane do wbudowania: wpusty uliczne ? 500 mm betonowe z osadnikiem o głębokości 0,8 m wyposażony w ruszt żeliwny o nośności D 400 i pierścień odciążający; rury i kształtki kanalizacyjne: PVC SDR 34 kielichowe łączone na uszczelkę gumową z litą ścianką, SN 8 zgodnie PN-EN 1401: 1999; zastosować przejścia tuleje PCV przez ściany studni kanalizacyjnych i studzienek ścieków deszczowych - wpustów. Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego jest pozytywny wynik przeglądu kamerą TV wybudowanych przykanalików. 4. Przy wycenie i realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić również następujące wymagania: 4.1. Należy wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni jezdni i chodników wszystkie urządzenia (skrzynki wodociągowe i gazowe, włazy studni telekomunikacyjnych i rewizyjnych oraz kratki ściekowe). Położenie urządzeń w stosunku do otaczającej nawierzchni: - kratka ściekowa - 5 mm poniżej poziomu nawierzchni, - pozostałe urządzenia - w poziomie nawierzchni. Urządzenia znajdujące się w terenach zielonych powinny znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad terenem i być zabezpieczone tzw. kopertą betonową. 4.2. W wycenie należy uwzględnić wycinkę 10 drzew o obwodzie pnia od 46 cm do 130 cm zlokalizowanych na terenie pasa drogowego. Usunięcie drzew jest niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Drewno pozyskane z wycinki drzew należy przekazać do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze. 4.3. Wykonawca ponosi koszty związane z zajęciem pasa drogowego. 4.4. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz ze wskazaniami objazdów i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji wraz z ewentualną budową tymczasowych odcinków dróg objazdowych wynikającej z przyjętej technologii robót. Organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi jednostkami. 4.5. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu. 4.6. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją powykonawczą geodezyjną (po 3 egz. dla każdej branży z oznaczeniem w kolorach wykonanych sieci i urządzeń wraz z określeniem rzędnych ułożenia sieci, rzędne końcówek rur osłonowych, średnice rur oraz rodzaje rur wraz ze zlikwidowaniem na mapie zasadniczej miasta dotychczasowego przebiegu likwidowanych sieci). 4.7. Po demontażu obiektów placu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 5. Sposób wynagrodzenia: 5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę robót i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. opłaty za utylizację, opłaty za obsługę geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji) zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ. 5.2. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 5.3. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 6. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje się do prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić się od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz SIWZ. 7. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i wartości zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 8. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 9. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót na okres 5 lat od dnia odbioru końcowego oraz rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach