Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068)3413012 , fax. (068)3413181
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Wojska Polskiego 32 32
  66-235 Torzym, woj. lubuskie
  tel. (068)3413012, fax. (068)3413181
  REGON: 00054688000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.torzym.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane zagospodarowaniem terenu wokół istniejącego niewielkiego akwenu wodnego z przeznaczeniem na ogólnodostępny kompleks rekreacyjno-sportowy. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie ścieżek spacerowych - budowę parkingu dla samochodów osobowych oraz zjazdów z dróg powiatowych - budowę sceny plenerowej wraz z utwardzeniem placu imprez - montaż elementów małej architektury - montaż pomostów pływających - ukształtowanie terenu - remont budynku gospodarczego wraz z wiatą przystankową - wykonanie oświetlenia terenu oraz zasilania w energię elektryczną Ponadto wykonawca należycie zabezpieczy teren prac na okres ich trwania oraz dokona stosownego oznakowania. Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.torzym.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach