Przetargi.pl
Budowa ulicy Szkolnej we wsi Ochla

Gmina Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-021 Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4755670 , fax. 068 4755660
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zielona Góra
  ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 41
  65-021 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4755670, fax. 068 4755660
  REGON: 97077078700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Szkolnej we wsi Ochla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje budowę ulicy Szkolnej we wsi Ochla, na działkach o numerach 2132/3, 2132/4, 2120/2, 2132/5 i 956/4. W zakres prac do wykonania przebudowy drogi wchodzą: - przebudowa jezdni ulicy Szkolnej polegającej na wymianie nawierzchni, - budowa chodników, - budowa muru oporowego, - przebudowa istniejących zjazdów, - budowa odwodnienia drogi ( kanalizacji deszczowej), - przebudowa ogrodzenia, - przebudowa kolidujących urządzeń obcych. Dokładny opis zakresu i technologii wykonania znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz opracowanej specyfikacji technicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach