Przetargi.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY PSTROWSKIEGO 12 W ŻAGANIU NA BYDYNEK SOCJALNY

Gmina Żagań o Statusie Miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4771040 , fax. 68 4771017
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żagań o Statusie Miejskim
  Plac Słowiański 17 17
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 68 4771040, fax. 68 4771017
  REGON: 00052679400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY PSTROWSKIEGO 12 W ŻAGANIU NA BYDYNEK SOCJALNY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Pstrowskiego 12 w Żaganiu na budynek socjalny, w zakresie rozbiórki istniejącego budynku mieszkalnego i budowy nowego budynku zachowując jego dotychczasowy układ przestrzenny i architektoniczny z przystosowaniem na lokale socjalne. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pstrowskiego 12 w Żaganiu na budynek socjalny, wraz z dobudową ganku przydomowego i przebudową budynku gospodarczego. Obecny budynek posiada zły stan techniczny jest zdegradowany i nie spełnia wymogów techniczno-użytkowych. Przedmiotowy budynek zlokalizowany na działce nr 1421/6 położonej na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Żagania wpisanego do rejestru zabytków pod nr 70 i 2169. Budynek - kamienica o trzech kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe jak i budynek gospodarczy parterowy znajdujący się na działce nr 1421/3 są własnością Gminy Żagań o statusie miejskim. Przebudowa budynku mieszkalnego i gospodarczego ma na celu dostosowanie budynków do obowiązujących warunków technicznych. Budynek po przebudowie zachowa obecny stan architektoniczny i przestrzenny, nie nastąpią zmiany charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość i długość ani liczba kondygnacji, nie zmieni się sposób użytkowania budynku. Zmianie poddany zostanie podział funkcjonalny budynku. Budynek mieścić będzie 12 lokali socjalnych z wydzielonymi do każdego lokalu łazienkami. Lokale wyposażone będą w instalacje zimnej i ciepłej wody podgrzewanej w bojlerach elektrycznych, kanalizację sanitarna i elektryczną. Lokale ogrzewane będą za pomocą pieców kaflowych na paliwo stałe i łazienkowe grzejniki elektryczne. Kuchnie wyposażone będą w zlewozmywaki i kuchenkę elektryczną, łazienki z wc, umywalkę i natrysk z brodzikiem. Przebudowie również poddany zostanie budynek gospodarczy z wydzieleniem 12 komórek gospodarczych. Realizacja zadania ma na celu zaspokojenie zbiorczych potrzeb wspólnoty. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 3.2. Podstawowy zakres przewidywanych robót obejmuje 1. Roboty branży ogólnobudowlanej objęte opracowaniem Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Prace fundamentowe i hydroizolacyjne ścian fundamentowych. Zasypanie piwnic. Prace murowe, posadzkarskie i żelbetowe związane z budową klatki schodowej. Stropy nad poszczególnymi kondygnacjami i poddaszem użytkowym. Konstrukcja dachowa, strop drewniany nad poddaszem użytkowym i pokrycie dachowe. Stolarka okienna i drzwiowa. Prace wykończeniowe. Elewacja budynku. 2. Roboty branży instalacyjnej: Instalacje elektryczne (oświetleniowa, gniazd wtykowych, zerowania, odgromowa, domofonowa). Instalacje wody zimnej (wodociągowa z projektowanego przyłącza). Instalacja ciepłej wody użytkowej (z bojlerów elektrycznych). Instalacje sanitarne (odprowadzenie kanalizacji i ścieków projektowanym przyłączem). 3.3. Zakres przewidywanych robót w szczególności obejmuje 1. BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA 1.1. Roboty rozbiórkowe: Demontaż instalacji elektrycznych. Demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej. Demontaż armatury i urządzeń sanitarnych. Rozebranie pozostałości pokrycia i konstrukcji dachowej. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. Rozbiórka ścianek działowych, kominów i klatki schodowej. Rozbiórka stropów i ścian zewnętrznych do poziomu 0,40 m. Rozbiórka budynku gospodarczego. Wywóz gruzu i utylizacja. 1.2. Zasypanie piwnic i prace fundamentowe Likwidacja piwnic poprzez zasypanie piaskiem lub pospółką z odpowiednim warstwowym zagęszczeniem. Istniejące ściany fundamentowe należy poddać pracom konserwacyjnym i izolacyjnym wykorzystując nowoczesne technologie iniekcyjne, krzemionkowania, nanoszenia warstwy szlamu ochronnego i nanoszenia warstw bitumiczni-polimerowych. 1.3. Prace murowe Ściany zewnętrzne murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm do wysokości 30 cm nad teren, powyżej z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej, ocieplone styropianem gr. 15 cm. Ściany wewnętrzne murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm do wysokości 30 cm nad teren, powyżej z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm. 1.4. Stropy Nad parterem i I piętrem stropy ceramiczne typu POROTHERM 50 lub równoważne (belki prefabrykowane oparte na ścianach z wypełnieniem pustakami z zastosowaniem żeber rozdzielczych). Nad poddaszem użytkowym strop drewniany (wg projektu). 1.5. Stolarka Stolarka okienna nowa z profili PCV w kolorze białym (min. 5-cio komorowa) wyposażona w okucia obwiedniowe i mikrowentylację. Okna połaciowe (dodatkowe doświetlenie pomieszczeń w części użytkowej poddasza) obrotowe obsługiwane za pomocą klamki z dwustopniowym mikrouchylaniem, umieszczonej w dolnej części skrzydła. Włazy dachowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna (skrzydła drzwiowe płytowe lakierowane, ościeżnice stalowe, drzwi wejściowe wyposażone w zamek na wkładkę patentowa i wizjer, drzwi łazienkowe z podcieniem wentylacyjnym). Drzwi wejściowe zewnętrzne (stalowe laminowane wyposażone w zamek na wkładkę patentową). 1.6. Tynki, malowanie, podłogi i posadzki Tynki cementowo-wapienne tradycyjne z wyszpachlowaniem powierzchni. Malowanie ścian farbami akrylowymi wewnętrznymi w odcieniu półmat w kolorach jasnych ( do uzgodnienia z zamawiającym). Ściany klatki schodowej do wysokości 1,60 m wykonane tynkiem mozaikowym. Ściany łazienek do wysokości 1,80 m obłożone glazurą. W kuchni opaska z glazury o wysokości 60 cm nad szafkami i zlewozmywakiem. Posadzki (podbudowa, warstwa wyrównawcza , izolacja - zgodnie z projektem) z płytek gresowych. Sufity podwieszane nad poddaszem użytkowym (płyty gipsowo-kartonowe na konstrukcji drewnianej). Obudowa połaci dachowych (płytami gipsowo-kartonowymi z izolacją wełną mineralną). 1.7. Roboty nawierzchniowe i zagospodarowanie terenu Opaska wokół budynku z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z piasku i podsypce cementowo piaskowej 1 do 4 zwieńczona obrzeżami betonowymi. Plac gospodarczy na pojemniki na odpady stałe oraz ciąg pieszy wzdłuż budynku gospodarczego z kostki brukowej betonowej. Chodniki do wejścia budynku z kostki betonowej. 2,. BRANŻA INSTALACYJNA 2.1. Branża elektryczna - Zakres prac obejmuje Wykonanie wlz i rozdzielnicy głównej. Wykonanie wlz i rozdzielnice mieszkaniowe. Instalacja oświetleniowa - kable YDY4(3)x1,5mm2 i gniazda wtykowe kable YDYp 3x2,5mm2 lub równoważne Instalacja wyrównawcza z ochroną od porażeń i przepięciami. Urządzenia elektryczne (kuchenka czteropalnikowa elektryczna z piekarnikiem, bojler elektryczny na ciepłą wodę użytkową, grzejnik elektryczny łazienkowy). Instalacja przyzywowa i domofonowa. Instalacja odgromowa. 2.2. Branża sanitarna: Przyłącze wody zimnej do budynku (rury PEHD PN 10 fi 40mm) z punktem pomiarowym (wodomierz główny DN 32 z zaworem antyskażeniowym typu EA DN32) lub równoważne. Instalacja zimnej i ciepłej wody z rur typu PE-RT/A1/PE-HD o ciśnieniu roboczym 1 MPa, wodomierze lokalowe DN 15, lub równoważne. Przyłącze kanalizacyjne (działka nr 1570) nowe w nowej studni i nowe rurociągi PVC. Kanalizacja deszczowa. Piony i kanalizacja pozioma z rur PCV o podwyższonej wytrzymałości. 3. BUDYNEK GOSPODARCZY Rozbiórka starego budynku. Budowa nowego budynku gospodarczego z podziałem na 12 osobnych komórek gospodarczych. (ściany zewnętrzne z bloczków betonowych gr. 24cm, ściany działowe z bloczków gr. 14 cm, posadzka betonowa, konstrukcja dachowa drewniana jednospadowa pokryta papą termozgrzewalną - gont papowy ). 4.DANE LICZBOWE BUDYNKÓW 4.1. Budynek mieszkalny Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego - 180,56 m2 Powierzchnia rozbudowy (ganek) - 8,64 m2. Liczba kondygnacji -3. Liczba lokali mieszkalnych- 12. Wysokość kondygnacji - 2,60 m. Długość/szerokość/wysokość budynku mieszkalnego - 13,9 m/13,0 m/13,0 m. Powierzchnia całkowita użytkowa lokali socjalnych - 356,90 m2. Powierzchnia użytkowa pojedynczego lokalu socjalnego: min. 25,6 m2 - max. 32,2 m2. Powierzchnia komunikacji - 62,8 m2. Kubatura - 1259,10 m. 4.2. Budynek gospodarczy Powierzchnia zabudowy - 64,9 m2. Liczba kondygnacji - 1. Liczba pomieszczeń (komórek lokatorskich) - 12. Długość/szerokość/wysokość - 19,5 m/3,2 m/3,0 m. Powierzchnia pomieszczeń gospodarczych - 49,20 m2. Kubatura - 195,0 m2. 3.4. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót jako materiał pomocniczy, oraz uzgodnienia branżowe, natomiast szczegółowe obowiązki wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 3.5. Uzgodnienia branżowe: Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o dostępne uzgodnienia: 1. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków - decyzja nr ZN.5142.99.2015.[mŻag] z dn. 12.11.2015r. udzielająca pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. 2. ENEA Operator sp. z o.o. - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 03.09.2015r. 3. ŻW i K Żagań - warunki przyłączenia do sieci wod.-kan. z dnia 20.07.2015r. 4. ŻW i K Żagań - uzgodnienia projektowe (bez uwag) z dnia 02.11.2015r. 3.6. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiającego. 3.7. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia są uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 8.2. Wadium w wysokości 42 000.00 zł, słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych i 00/100 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn.zm). 8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nr BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 i przechowuje się na tym rachunku. 8.5. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na wskazanym koncie Zamawiającego nie później, jak przed upływem terminu składania ofert. Kopię dowodu wpłaty wadium Wykonawca dołącza do oferty. 8.6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu winien być złożony w oryginale (odrębnie poza ofertą) przed terminem składania ofert. 8.7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zwraca się wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu Zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o którym mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 8.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Gwaracji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zagan.pl www.bip.zagan.pl zakładka przetargi publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach