Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej wywozowej i przeciwpożarowej z tłucznia kamiennego o dł. 6400,00 mb i budowa zjazdów na drogę powiatową Nr 1332F, 1329F, 1328F Policko - Stołuń położonej na gruntach Nadleśnictwa Trzciel, Leśnictwo Pszczew - etap II o dł. 3200,00 mb

Nadleśnictwo Trzciel ogłasza przetarg

 • Adres: 66-320 Trzciel, ul. Świerczewskiego 18
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7428611 , fax. 0-95 7428612
 • Data zamieszczenia: 2016-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Trzciel
  ul. Świerczewskiego 18 18
  66-320 Trzciel, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7428611, fax. 0-95 7428612
  REGON: 81053931500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzciel.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej LP.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej wywozowej i przeciwpożarowej z tłucznia kamiennego o dł. 6400,00 mb i budowa zjazdów na drogę powiatową Nr 1332F, 1329F, 1328F Policko - Stołuń położonej na gruntach Nadleśnictwa Trzciel, Leśnictwo Pszczew - etap II o dł. 3200,00 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa leśnej drogi wywozowej i przeciwpożarowej, zlokalizowanej pomiędzy miejscowościami Policko i Stołuń w Nadleśnictwie Trzciel - etap II o długości 3200,00 mb (odcinek od km 3+200,00 do km 6+400,00). Droga zlokalizowana jest na działkach: 1758, 2083/1, 2071/2, 2070, 2060/1, 2049, 2059, 2058, 2048 w obrębie Pszczew, jedn. ewid. Pszczew; 2084 w obrębie Policko, jedn. ewid. Pszczew; 2071/1, 2060/2, 2050 w obrębie Kuligowo, jedn. ewid. Międzyrzecz; 2040, 2031, 2030, 2029, 347, 368, 2020/1, 2019/3, 283/1 w obrębie Stołuń, jedn. ewid. Pszczew. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę drogi leśnej, budowę zjazdów z dróg powiatowych 1329F i 1328F, budowę przepustów pod drogą leśną, zabezpieczenie kabli teletechnicznych, zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 28 000,00 zł; słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji / rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzciel.szczecin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach