Przetargi.pl
ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH GMINY WIEJSKIEJ SŁUBICE I GMINY GÓRZYCA

Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7592019, 7592010 , fax. 0-95 7592011
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe
  ul. Piłsudskiego 20 20
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7592019, 7592010, fax. 0-95 7592011
  REGON: 21046695400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH GMINY WIEJSKIEJ SŁUBICE I GMINY GÓRZYCA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy wiejskiej Słubice i gminy Górzyca. Powyższe zadanie podzielone jest na dwie części. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie na jedną część lub na obie części. CZĘŚĆ I: Założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy wiejskiej Słubice. Szczegółowy zakres i warunki wykonania usługi zostały określone w Ramowych warunkach technicznych stanowiących załącznik Nr 5 do SIWZ CZĘŚĆ II: Założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Górzyca. Szczegółowy zakres i warunki wykonania usługi zostały określone w Ramowych warunkach technicznych stanowiących załącznik Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Część I - 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc), Część II - 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset), Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek zamawiającego: 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu musi ono znaleźć się na rachunku zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie - oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie - opisanej: Wadium - założenie ewidencji budynków i lokali - Część . . w miejscu określonym w rozdziale XI. niniejszej SIWZ, natomiast kopię dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną