Przetargi.pl
Utrzymanie mostów i przepustów na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7355576 , fax. 095 7355612
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 3-4 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7355576, fax. 095 7355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie mostów i przepustów na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie : - ręczne usunięcie warstwy humusu lub darniny, - ręczne rozplantowanie humusu, - usunięcie zakrzewień, - ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca, - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki rzędowej wys.18 cm, - rozebranie balustrad z wywozem, - rozebranie barier drogowych stalowych, - czyszczenie przepustów rurowych ? 60, 80 100,120,140, - czyszczenie ścieków ze śmieci, namułu i roślin. - humusowanie skarp, - obsianie trawą skarp,- koszenie trawy, - umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi, - darniowanie skarp, - naprawa umocnienia skarp brukowcem z kamienia łamanego, - utrzymanie bariery ochronnej betonowej pełnej, - naprawa murków z gazonów - utrzymanie barier stalowych energochłonnych, - odnawianie farbą balustrad, - ścieki z płyt chodnikowych,- ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych, - remont schodów wykonanych na gruncie, - umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: - wykonanie dla robót stanowiących utrudnienie w ruchu, projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz jego uzgodnienia, dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., - przywrócenie do stanu pierwotnego terenu robót, po zakończeniu robót budowlanych, - ilości robót w poszczególnych pozycjach TER nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać wykonawcom wspólną podstawę dla sporządzenia ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach