Przetargi.pl
dostawę, montaż wraz z uruchomieniem i konfiguracją Systemu Pomiaru Czasu (SPC) w ramach kontynuacji Projektu e-Drzonków

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 66-004 Drzonków, ul. Olimpijska 20
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0683214344, 3214151 , fax. 068 3214344
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Olimpijska 20 20
  66-004 Drzonków, woj. lubuskie
  tel. 0683214344, 3214151, fax. 068 3214344
  REGON: 97047290800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drzonkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawę, montaż wraz z uruchomieniem i konfiguracją Systemu Pomiaru Czasu (SPC) w ramach kontynuacji Projektu e-Drzonków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa, montaż wraz z uruchomieniem i konfiguracją Systemu Pomiaru Czasu (SPC)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 512110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść Wadium w wysokości PLN 7000,00zł słownie: siedem tysięcy zł. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: w pieniądzu, Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Zachodni WBK O. Zielona Góra: Nr 10 1090 1535 0000 0000 5306 0498. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiające z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż wraz z uruchomieniem i konfiguracją Systemu Pomiaru Czasu (SPC) w ramach kontynuacji Projektu e-Drzonków, a dowód wpłaty dołączyć do oferty. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Pzp. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. Warunki zwrotu wadium reguluje art.46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Ustawie Pzp art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium jeżeli: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeśli Zamawiający żądał takiego zabezpieczenia), określonych w art. 45 ust.6, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 ust. 4 Ustawy Pzp. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust.1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drzonkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną