Przetargi.pl
Dostawa mebli biurowych, mebli kuchennych, krzeseł, foteli oraz sprzętu AGD do budynku Nowosolskiego Domu Kultury w ramach projektu p.n. Rewitalizacja obszaru Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli

Nowosolski Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3879015 , fax. 68 3879015
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowosolski Dom Kultury
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49 49
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 68 3879015, fax. 68 3879015
  REGON: 00064665300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych, mebli kuchennych, krzeseł, foteli oraz sprzętu AGD do budynku Nowosolskiego Domu Kultury w ramach projektu p.n. Rewitalizacja obszaru Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do budynku Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli fabrycznie nowych i nieużywanych mebli obejmujących meble gabinetowe w okleinie naturalnej - 1 kpl., meble w okleinie naturalnej (m.in. biurka - 3 szt. regały - 4 szt. kontener biurowy - 3 szt.), meble pracownicze (m.in. regały wysokie - 24 szt., biurka - 9 szt., kontenery biurowe - 6 szt.), stoliki, fotel obrotowy - 1 szt., krzesła obrotowe - 14 szt., krzesła tapicerowane i ze sklejki - łącznie 44 szt., fotele - 11 szt., meble kuchenne, sprzęt AGD (lodówka do zabudowy podblatowej 3 szt., płyta ceramiczna - 3 szt.), szafki metalowe - 2 szt., szafki BHP na odzież, - 15 szt., ławki drewniane 4 szt., stojaki szatniowe - 4 szt., wieszak szatniowy - 1 szt., stoły składane - 18 szt., regały magazynowe metalowe - 36 szt., meble do pokoi wypoczynkowych (m. in. regały, szafki szafy ubraniowe - 7 szt., łóżka jednoosobowe - 5 szt.). 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia, montażu, ustawienia w pomieszczeniach i wypoziomowania mebli stanowiących przedmiot zamówienia. Ustawienie w pomieszczeniach nastąpi zgodnie z wskazówkami zamawiającego. 3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Nowosolski Dom Kultury w Nowej Soli, adres: ul. M.J. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowasol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach