Przetargi.pl
Dostawa zamiatarki chodnikowej z osprzętem dla ZGKiM w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 322-91-86 , fax. 68 322-91-84
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Zjednoczenia 110 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 322-91-86, fax. 68 322-91-84
  REGON: 00016082100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zamiatarki chodnikowej z osprzętem dla ZGKiM w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych. I. Wymagania ogólne: a) pojazd musi posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji lub zaświadczenie stwierdzające, że przedmiotowa maszyna jest pojazdem wolnobieżnym, b) rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2014 ( nie poprezentacyjna), c) pojazd oraz osprzęt muszą być produkowane seryjnie a nie tylko przygotowane na potrzeby tego postępowania, d) pojazd należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, e) przekazanie kompletnego pojazdu do eksploatacji nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, f) wraz z maszyną Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: - pełną instrukcję techniczno- eksploatacyjną maszyny oraz osprzętu (schemat elektryczny i hydrauliczny oraz katalog części zamiennych w języku polskim) w formie papierowej i elektronicznej, - zestaw kluczy i narzędzi, - trójkąt ostrzegawczy, - gaśnicę, - apteczkę, - komplet kluczyków, - książkę gwarancyjną, g) urządzenie będące przedmiotem zamówienia winno być wyposażone w oryginalny osprzęt do odśnieżania i posypywania ( pług do odśnieżania, posypywarka soli i piasku z rozrzutnikiem), myjkę wysokociśnieniową oraz głowicę do mycia utwardzonych płyt granitowych, h) urządzenie winno być przystosowane do współpracy z oryginalnym innym osprzętem oferowanym przez Wykonawcę np.: osprzęt do koszenia i zbierania trawy i liści, i) okres gwarancji na pojazd: minimalny - 24 miesiące, maksymalny: - 48 miesięcy. j) naprawy gwarancyjne dostarczonego pojazdu będą dokonywane w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia (telefon lub faks). W uzasadnionych przypadkach, jeśli naprawa gwarancyjna trwa dłużej niż 7 dni , na wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy. II. Parametry techniczne: 1.Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg. 2.Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 45 KM. 3.Konstrukcja przegubowa, dwuosiowa. 4.Napęd 4x4, hydrostatyczny. 5.Układ hamulcowy - hydrauliczny. 6.Hamulec postojowy. 7.Koła jezdne ogumione o wymiarze nie mniej niż 14. 8.Prędkość jazdy max. 25 km/h, 9.Otwierane drzwi po obu stronach kabiny. 10.Lusterka po obu stronach kabiny. 11.System ogrzewania i klimatyzacji. 12.Wspomaganie kierownicy. 13.Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa. 14.Licznik motogodzin pracy urządzenia. 15.Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego. 16.Na dachu kabiny umieszczona lampa sygnalizacyjna (belka) z napisem ZGKiM. 17.Radio. 18.Maszyna winna być wyposażona w kontrolki : ładowania, ciśnienia oleju silnika, kontrolka temperatury oleju hydraulicznego, temperatury silnika. 19.Zbiornik na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności min 1m?. 20.Maszyna powinna być zaopatrzona w system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania oraz system zraszania strefy zamiatania. 21.Maszyna winna być wyposażona w system recyrkulacji wody. 22.Minimalna wysokość zrzutu śmieci - 1300 mm. 23.Szerokość zamiatania min.- 2200 mm. 24.Szerokość odśnieżania min.- 1500 mm. 25.Łatwy, bez-narzędziowy montaż osprzętu. 26.Agregat myjący (myjka wysokociśnieniowa) do punktowego mycia zanieczyszczeń. 27.Głowica szorująca do mycia na mokro, 28.Pług śnieżny jedno lemieszowy - prosty, montowany z przodu maszyny. 29.Posypywarka soli i piasku z rozrzutnikiem. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada autoryzację udzieloną przez producenta w zakresie handlu i serwisu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349211000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas trwania gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim.zgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach