Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Dobrej - II etap

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7355576 , fax. 095 7355612
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 3-4 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7355576, fax. 095 7355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Dobrej - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 2507F - ulicy Dobrej na odcinku o długości 1323,66 m od skrzyżowania z ul. Artylerzystów do skrzyżowania z ul. Folwarczną (Stalową) w Gorzowie Wlkp. i będzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Dobrej - II etap. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A.Zakres planowanych do wykonania robót będzie obejmować w szczególności: 1)Tablice informacyjne: zakup i montaż. 2)Czasowa organizacja ruchu: aktualizacja: Projektu czasowej organizacji ruchu (opracowanie AUGMEN CONSULTING GROUP Sp. J. listopad 2013r.), po uzyskaniu koniecznych zatwierdzeń w/w projektu wykonanie objazdów tymczasowych wraz z oznakowaniem pionowym i monitorowaniem stanu oznakowania pionowego, wykonaniem tablic informacyjnych, ustawienie lamp ostrzegawczych i zabezpieczeń wygradzających plac budowy. 3)Roboty drogowe: a)roboty przygotowawcze obejmujące m.in. roboty pomiarowe, karczowanie pni po wyciętych drzewach, usuniecie krzewów, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórkę elementów dróg, nawierzchni chodników, krawężników i obrzeży, oznakowania pionowego, wywóz i utylizacja gruzu, b)roboty ziemne obejmujące m.in. wykonanie koryta, zagęszczenie podłoża, wykonanie nasypów, wykonanie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny, c)odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie sączków poprzecznych w poziomie warstwy odsączającej, d)wykonanie drenażu francuskiego, e)wykonanie podbudów z kruszywa łamanego, gruntocementu, betonu asfaltowego f)wykonanie nawierzchni poboczy, zjazdów, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, wraz z krawężnikami i obrzeżami, nawierzchni jezdni z mieszanki SMA, g)roboty wykończeniowe obejmujące m.in. mechaniczne plantowanie i humusowanie z obsianiem traw, wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami, h)wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, i)ułożenie rury ochronnej na ciepłociągu i kablu telekomunikacyjnym. 4)Roboty sanitarne: a)roboty ziemne i odwodnienie wykopów pod kolektor deszczowy, b)roboty montażowe związane z ułożeniem rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej GRP, zamontowanie studni, wykonanie wpustów ściekowych wraz z przykanalikami, podłączenie kanalizacji do istniejących studni, c)próba szczelności kanałów, d)kontrola wykonania sieci kanalizacji deszczowej kamerą telewizyjną. 5)Roboty budowlane dotyczące wykonania zbiorników retencyjnych: a)roboty ziemne i odwodnienie wykopu, profilowanie i zagęszczenie podłoża , b)roboty montażowe związane z betonowaniem płyty fundamentowej, zbrojeniem konstrukcji, c)zakup, dostawa i montaż prefabrykowanych zbiorników retencyjnych, d)roboty izolacyjne, e)pokrycie zadaszenia zbiorników, f)przeprowadzenie próby szczelności. 6)Roboty elektryczne związane z budową oświetlenia drogowego: a)demontaż i utylizacja istniejących słupów oświetleniowych, b)wykonanie zasilania i montaż szafki oświetleniowej, c)wykonanie zasilania słupów oświetleniowych, d)montaż słupów oświetleniowych, e)przeprowadzenie pomiarów . 7) Roboty elektryczne związane z budową oświetlenia drogowego (od ul. Folwarcznej do ul. Myśliborskiej): a)demontaż istniejącej szafki oświetleniowej na terenie HRS, b)powiązanie nowej szafki oświetleniowej ze słupami przy ul. Szczecińskiej, ul. Myśliborskiej i ul. Dobrej, c)przeprowadzenie pomiarów. 8)Roboty elektryczne związane z zasilaniem przepompowni: a)wykonanie zasilania i montaż szafki przepompowni, b)wykonanie zasilania i sterowanie pomp, c)wykonanie zasilania i montaż szafki monitoringu, d)przeprowadzenie pomiarów. B.Zestawienie podstawowych projektowanych powierzchni: -jezdnia o nawierzchni z mieszanki SMA - ok. 8 058 m2 -chodnik o nawierzchni z kostki brukowej - ok. 3 121 m2 -ciąg pieszo-rowerowy - ok. 1 154 m2 -słupy oświetleniowe - 34 szt. -zieleń - trawniki - ok. 4 030 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: CZAS GWARANCJI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach