Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA DACHU I ELEWACJI W BUDYNKU NR 24 NA STRZELNICY JW 3137. SPRAWA NR 83/PN/2016.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Obrońców Stalingradu 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404 , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Obrońców Stalingradu 10 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, fax. 261 672 556
  REGON: 08051914500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wogwp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA DACHU I ELEWACJI W BUDYNKU NR 24 NA STRZELNICY JW 3137. SPRAWA NR 83/PN/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Naprawa dachu i elewacji w budynku nr 24 na strzelnicy JW 3137. W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 1) uzupełnienie ubytków i tynków elewacji, 2) malowanie elewacji, 3) naprawa pokrycia dachu, 4) wymiana nawierzchni chodnika, 5) transport i utylizacja odpadów z rozbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.44wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach