Przetargi.pl
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ŻARSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY MŁYNARSKIEJ DO ULICY XXX-LECIA W ŻAGANIU

Gmina Żagań o Statusie Miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4771040 , fax. 68 4771017
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żagań o Statusie Miejskim
  Plac Słowiański 17 17
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 68 4771040, fax. 68 4771017
  REGON: 00052679400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ŻARSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY MŁYNARSKIEJ DO ULICY XXX-LECIA W ŻAGANIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ŻARSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY MŁYNARSKIEJ DO ULICY XXX-LECIA W ŻAGANIU w zakresie : wymiana nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnie asfaltową, budowa ciągu pieszego wraz ze ścieżką rowerową oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej i wymiana oświetlenia drogowego 3.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ulica Żarska w Żaganiu jest drogą publiczną gminną, klasy Z. Realizacja inwestycji obejmuje działki nr 1370/3, 1371,1735/1,1900, 1906/3,1374/1 i inwestycję sanitarną dodatkowo na działkach nr 1736/2.1737/2,1916,1919/1,1948/22.1648/25 (administrowanych przez Gminę Żagań o statusie miejskim oraz działkę nr 1752/1, której administratorem jest Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Istniejąca jezdnia ulicy Żarskiej jest zniszczona, utraciła wymaganą nośność, na skutek zwiększającego się ruchu pojazdów, zwłaszcza ciężarowych. Istniejąca konstrukcja jezdni z kostki granitowej nie jest wystarczająca. Kostka granitowa jest zużyta i bardzo śliska, co powoduje zagrożenie w ruchu. Stan techniczny drogi oceniono jako zły i wymagający przebudowy. Chodniki są w złym stanie technicznym, zagrażają bezpieczeństwu i nie zapewniają wygody przechodniom. Z uwagi na wzmożony ruch uliczny pojazdów samochodowych w obu kierunkach i występujące zagrożenie i brak komfortu jazdy rowerzystów zaplanowano budowę ścieżki rowerowej. W obrębie planowanej inwestycji brak jest odpowiedniej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych obecnie odbywa się powierzchniowo. Istniejące odwodnienie nie zapewni prawidłowego odprowadzenia wód opadowych drogi po przebudowie. Projektowana kanalizacja deszczowa umiejscowiona będzie w pasie drogowym ulicy Żarskiej częściowo w śladzie istniejących chodników, które przewidziane są do rozbiórki, a częściowo w pasie jezdni Przebudowa ma na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji uczestników ruchu. Podstawowy zakres przewidywanych robót obejmuje: Roboty branży drogowej objęte opracowaniem: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni ulicy Żarskiej w Żaganiu (od ulicy XXX - Lecia do ulicy Młynarskiej w kilometrażu od 0+000 m do 0+978,55 m), wraz z sięgaczem przy ul. Żarskiej 3-5-7 (w kilometrażu od 0+000 m do 0+159m). Podstawowy zakres inwestycji w branży drogowej obejmuje: 1. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej, wraz z rozbiórką podbudów, budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, na podbudowie bitumicznej oraz podbudowie z kruszywa łamanego. 2. Remont istniejących chodników obejmujący rozbiórkę zniszczonych nawierzchni i ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej. 3. Budowę nawierzchni sięgacza jako ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej. 4. Budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej przyległej do ciągu pieszego. 2. Roboty branży instalacyjnej: Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Projektuje się sieć długości ok. 985 mb z rur średnicy DN/OD 500 mm o odejściach bocznych o średnicy DN/OD 400 mm i DN/OD 250mm. Na trasie sieci oraz w miejscach zmiany kierunku zaprojektowano studnie rewizyjne jako betonowe, prefabrykowane średnicy 1200mm, studzienki wpustów ulicznych z osadnikiem, średnicy DN 500 z przykanalikami z rur PVC o średnicy DN/OD 200mm. Wpusty uliczne należy wpiąć częściowo w istniejący system kanalizacji deszczowej i częściowo w nowoprojektowaną sieć. Projektowany kolektor fi 500mm swój wylot będzie miał do rzeki Czerny. Celem zapewnienia prawidłowego podczyszczenia ścieków deszczowych przed wprowadzeniem do rzeki zaprojektowano separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem piasku. Na wylocie, zgodnie z uzgodnieniami z LZMiUW, należy zamontować klapę zwrotną. Obudowę wylotu przewidziano z betonowego elementu prefabrykowanego. 3. Roboty branży elektrycznej Przedmiotem robót oświetleniowych jest budowa sieci oświetlenia drogowego i oświetlenia przejść dla pieszych. Budowa polega na demontażu starych i posadowieniu nowych słupów oświetlenia drogowego o wysokości 9m oraz dodaniu słupów oświetlenia przejść dla pieszych o wysokości 5 m wraz z oprawami wzdłuż ulicy Żarskiej w Żaganiu wg. projektu, oraz wykonania sieci kablowej zasilającej projektowane oprawy drogowe ze stacji transformatorowej S-8413, poprzez rozdzielnicę oświetleniową OD-413. 3.3. Zakres przewidywanych robót w szczególności obejmuje: 1 - BRANŻA DROGOWA 1.1 Roboty przygotowawcze : 1) uporządkowanie terenu poprzez ścięcie drzew, krzewów i innych przeszkód roślinnych np. pnie po wycięciu drzew, 2) rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z kostki granitowej, krawężników, płyt chodnikowych, obrzeży, znaków drogowych, 3) wywóz kostki i krawężników granitowych na składowisko wyznaczone przez Zamawiającego 4) wywóz innego materiału nadającego się do powtórnego użytku (tj. płytki chodnikowe, kostka brukowa betonowa, oznakowanie drogowe) na składowisko, 5) wywóz pozostałego gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją, 6) regulacja istniejących studzienek zaworów, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, 7) wytyczenie geodezyjne trasy i punktów wysokościowych. 1.2 Roboty ziemne: 1) roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp, 2) usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm, 3) wykonanie wykopów liniowych i powierzchniowych w gruncie z profilowaniem i zagęszczaniem, 4) zasypywanie wykopów i wywóz pozostałości gruntu. 1.3 Podbudowa : 1) korytowanie z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 2) wykonanie wzmocnienia podłoża jezdni oraz ciągu pieszo-jezdnego sięgacza poprzez stabilizację gruntu warstwą 15 cm gruntocementem o Rm = 2,5 MPa, 3) wykonanie podbudowy jezdni 20 cm warstwy dolnej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, 4) wykonanie podbudowy ścieżek rowerowych i chodnika z kruszywa łamanego, 5) stabilizacja gruntu cementem chodników, 6) wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z betonu asfaltowego - AC16P gr. 6cm, 7) mechaniczne skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową, 8) wykonanie nawierzchni pobocza i najazdów z kruszywa łamanego. 1.4 Roboty nawierzchniowe: 1) wykonanie nawierzchni jezdni wiążącej asfaltowej - AC11W o gr. 5 cm, 2) wykonanie nawierzchni jezdni ścieralnej asfaltowej - SMA11S o gr. 5 cm, 3) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej wiążącej asfaltowej -AC11W gr. 5 cm, 4) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej ścieralnej asfaltowej -AC 8S gr. 5 cm, 5) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej typu Holland lub równoważnej gr. 8cm, 6) wykonanie połączenia nowej nawierzchni jezdni z istniejącą jezdnią asfaltową z zastosowaniem geo-kompozytu. 1.5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu : 1) montaż słupków i znaków drogowych pionowych typu A, B, C i D, 2) wykonanie oznakowania poziomego jezdni (linie, przejścia dla pieszych) farbami drogowymi mechanicznie. 1.6 Elementy ulic i inne roboty : 1) ustawienie krawężników betonowych ulicznych z wykonaniem ław z oporem, 2) ustawienie krawężników najazdowych i leżących z wykonaniem ław z oporem, (na łukach należy zastosować krawężniki systemowe z elementami łuków o promieniach właściwych dla istniejącej geometrii), 3) ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, 4) wykonanie ławy betonowej i cokołu z pustaków, 5) wykonanie wysepki (strefy bezpiecznej), 6) ścieki przykrawężnikowe, 7) regulacje włazów studzienek kanalizacyjnych i skrzynek zaworów, 8) prace ziemne związane z zagospodarowaniem terenu i zieleni (min, powtórne wysadzanie krzewów(żywopłotu) w liniach krzewów rosnących przed przebudową), 9) sporządzenie inwentaryzacji i mapy powykonawczej. 2 - BRANŻA INSTALACYJNA : 1) sieci kanalizacji deszczowej - rurociągi z rur PVC o śr. 500 mm-985,30 m, 2) sieci kanalizacji deszczowej - rurociągi z rur PVC o śr.400 mm - 100,20 m, 3) sieci kanalizacji deszczowej - rurociągi z rur PVC o śr.250 mm - 10,10 m, 4) sieci kanalizacji deszczowej (przykanaliki) o śr.200 mm - 147,80 m, 5) studzienki ściekowe uliczne o śr. 500 mm z osadnikiem (wraz z włazami i wpustami ulicznymi)-38 szt., 6) studzienki rewizyjne o śr. 1200 mm-34 szt., 7) wpięcie przykanalików do studzienek (podłączenie wpustów ulicznych), 8) montaż separatora o średnicy DN 2500 mm o przepustowości 50/500 l/s, 9) montaż osadnika, 10) wykonanie odprowadzenia z umocowaniem prefabrykowanego wylotu ściekowego z klapą zwrotną. 3 - ROBOTY ELEKTRYCZNE : 1) rozbiórka linii napowietrznej oświetlenia drogowego, 2) rozbiórka starych słupów żelbetowych oświetleniowych wraz z wywozem i utylizacją, 3) wytyczenie tras linii kablowych, 4) wykopy liniowe mechaniczne i ręczne i inne roboty ziemne i fundamentowe, 5) układanie kabli i podłączenia przewodów, 6) montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 38 szt., 7) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych, 8) układanie bednarki uziemiającej i uziomów szpilkowych, 9) montaż i połączenie rozdzielni oświetleniowej, 10) badania i pomiary instalacji i kompletnej linii kablowej. 4 - PRACE BUDOWALNE W POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH SIECI PODZIEMNYCH: Z inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz ustaleń z instytucjami uzgadniającymi dokumentację projektową, wynika, że wzdłuż planowanej inwestycji lub na jej trasie występują następujące rodzaje uzbrojenia terenu: sieć energetyczna SN, nn, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna. W ciągu projektowanej budowy zlokalizowane są urządzenia obce: sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna. Z uwagi na powyższe, wszystkie roboty budowlane należy prowadzić w szczególnie ostrożny sposób: 1. W pobliżu i na skrzyżowaniach sieci gazowej - w miejscu skrzyżowań z siecią ś/c PE DN 160/90/32 prace ziemne należy wykonać wyłącznie ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego i o terminie ich rozpoczęcia powiadomić RD Żagań z 7 dniowym wyprzedzeniem. 2. Sieć energetyczna - prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi muszą być wykonywane zgodnie z normą N-SEP-E-003 oraz N-SEP-E - 004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome , a w razie konieczności użyć rury osłonowe. 3. Telefonia Dialog sp. z o.o. - prace wzdłuż istniejącej sieci Dialog należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu ze szczególną ostrożnością bez udziału sprzętu mechanicznego przy nadzorze przedstawiciela Telefonii Dialog sp. z o.o. 4. Telekomunikacja Polska S.A. - jw. 5. ŻWi K Żagań - wg. uzgodnień i warunków przyłączeniowych. 3.4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany z załącznikami -stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 8.2. Wadium w wysokości 100 000.00 zł, słownie: sto tysięcy złotych i 00/100 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn.zm). 8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nr BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 i przechowuje się na tym rachunku. 8.5. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na wskazanym koncie Zamawiającego nie później, jak przed upływem terminu składania ofert. Kopię dowodu wpłaty wadium Wykonawca dołącza do oferty. 8.6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu winien być złożony w oryginale (odrębnie poza ofertą) przed terminem składania ofert. 8.7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zwraca się wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu Zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o którym mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 8.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Gwaracji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zagan.pl BIP zakladka przyetargi publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach