Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY KONSERWACYJNO NAPRAWCZE OKIEN W POMIESZCZENIACH WARSZTATOWYCH, MALOWANIE POMIESZCZEŃ, PRACE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE JW. 4408 W SULECHOWIE. SPRAWA NR 89/PN/2016.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Obrońców Stalingradu 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404 , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Obrońców Stalingradu 10 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, fax. 261 672 556
  REGON: 08051914500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wogwp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY KONSERWACYJNO NAPRAWCZE OKIEN W POMIESZCZENIACH WARSZTATOWYCH, MALOWANIE POMIESZCZEŃ, PRACE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE JW. 4408 W SULECHOWIE. SPRAWA NR 89/PN/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Roboty konserwacyjno naprawcze okien w pomieszczeniach warsztatowych, malowanie pomieszczeń, prace zlokalizowane na terenie JW. 4408 w Sulechowie. 1. Roboty podstawowe. a. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach i sufitach. b. Likwidacja zacieków. c. Gruntowanie podłoży ścian i sufitów. d. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów. e. Czyszczenie , odtłuszczenie konstrukcji stalowych. f. Dwukrotne malowanie konstrukcji stalowych ( belki , podciągi). g. Dwukrotne malowanie grzejników rurowych. h. Dwukrotne malowanie rur wodociągowych. i. Dwukrotne malowanie krat okiennych. j. Wymiana w korytarzu okien drewnianych montowanych do dwuteowników na okna z PVC ( naświetla). k. Wymiana drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzania. l. Wymiana bram harmonijkowych 2 szt. z obróbką . m. Naprawa posadzki betonowej w pom. stolarni. n. Malowanie posadzki dwukrotnie emalią chlorokauczukową. o. Demontaż i montaż rusztowań p. Demontaż i montaż opraw oświetleniowych q. Wymiana kabli zasilających urządzenia stolarni. r. Demontaż rozdzielnicy żeliwnej, s. Montaż nowej rozdzielnicy wraz z aparatami modułowymi i wymaganymi opisami. t. Demontaż gniazd i wyłączników oraz montaż gniazd i wyłączników w wykonaniu przeciwwybuchowym. u. Pomiary elektryczne 2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: a. Zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót oraz opadami atmosferycznymi. b. Roboty dotyczące prac porządkowych. c. Zabezpieczenie rejonów transportu pionowego materiałów budowlanych i materiałów rozbiórkowych. d. Gromadzenie, wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów z rozbiórek do miejsc składowania (stal - magazyn SOI Sulechów). e. Montaż i demontaż elementów zabezpieczających obszar wykonania robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 2 Przedmiary - załącznik nr 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.44wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach