Przetargi.pl
Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń WC na parterze i I piętrze oraz remont korytarza na I piętrze budynku B SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ogłasza przetarg

 • Adres: 65-044 Zielona Góra, ul. Wazów 42
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4527700 , fax. 68 4527702
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
  ul. Wazów 42 42
  65-044 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4527700, fax. 68 4527702
  REGON: 97074847000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń WC na parterze i I piętrze oraz remont korytarza na I piętrze budynku B SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń i korytarza w budynku B dla zadania pn: Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń wc na parterze i I piętrze oraz remont korytarza na I piętrze budynku B SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Rozdział IX SIWZ oraz następujące dokumenty: przedmiar i rysunek - rzut I piętra, które stanowią integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.poliklinika.zgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach