Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA USZKODZONEGO GZYMSU ŚCIANY NOŚNEJ Z CEGŁY ORAZ WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH GZYMSU I ATTYK W BUDYNKU GARAŻOWYM NR 22 W SULECHOWIE. SPRAWA NR 78/PN/2016.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Obrońców Stalingradu 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404 , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Obrońców Stalingradu 10 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, fax. 261 672 556
  REGON: 08051914500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA USZKODZONEGO GZYMSU ŚCIANY NOŚNEJ Z CEGŁY ORAZ WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH GZYMSU I ATTYK W BUDYNKU GARAŻOWYM NR 22 W SULECHOWIE. SPRAWA NR 78/PN/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - naprawa uszkodzonego gzymsu ściany nośnej z cegły oraz wymiana obróbek blacharskich gzymsu i attyk w budynku garażowym nr 22 w Sulechowie. Zakres robót budowlanych obejmuje : 1. Roboty podstawowe. 1.Demontaż obróbek blacharskich gzymsu i attyk (murki oporowe). 2.Demontaż rynny. 3.Rozebranie istniejącej z cegły rolki stojącej gzymsu okapowego. 4.Odtworzenie gzymsu z cegły klinkierowej z zachowaniem dotychczasowego stylu i spoin oraz naprawa ścian attyk. 5.Zbrojenie gzymsu prętem ze stali ocynkowanej . 6. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gzymsu i attyk. 7. Montaż rynny z blachy tytan-cynk na hakach. 8.Uzupełnienie instalacji odgromowej na attykach z wykonaniem złącz rynnowych, okapowych i złącza kontrolnego. 9.Wykonanie pomiaru instalacji odgromowej. 2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 1. Montaż rusztowań i innych elementów zabezpieczających. 2. Zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót oraz opadami atmosferycznymi. 3. Roboty dotyczące prac porządkowych. 4. Zabezpieczenie rejonów transportu pionowego materiałów budowlanych i materiałów rozbiórkowych. 5.Gromadzenie, wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów z rozbiórek do miejsc składowania (stal - magazyn SOI Sulechów). 6. Montaż i demontaż elementów zabezpieczających obszar wykonania robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 Warunki Techniczne - załącznik nr 2 Przedmiar - załącznik nr 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.44wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach