Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remont elewacji budynek nr 3/k.3030 w 17 BZ m. Międzyrzecz Część II: Remont elewacji budynek nr 5/k.3030 w 17 BZ m. Międzyrzecz

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 69-211 Wędrzyn,
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7556236 , fax. 95 7556222
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie
  tel. 95 7556236, fax. 95 7556222
  REGON: 08052101800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remont elewacji budynek nr 3/k.3030 w 17 BZ m. Międzyrzecz Część II: Remont elewacji budynek nr 5/k.3030 w 17 BZ m. Międzyrzecz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: CZĘŚĆ I Remont elewacji budynek nr 3/k.3030 w 17 BZ m. Międzyrzecz Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty rozbiórkowe i demontażowe, - tynki zewnętrzne, - wyprawy zewnętrzne strukturalne, - roboty malarskie zewnętrzne (odnowienie cokołów i balustrad), - wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan - cynk CZEŚĆ II Remont elewacji budynek nr 5/k.3030 w 17 BZ m. Międzyrzecz Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty rozbiórkowe i demontażowe, - tynki zewnętrzne, - wyprawy zewnętrzne strukturalne, - roboty malarskie zewnętrzne (odnowienie cokołów i balustrad), - wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan - cynk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych , stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedmiarach robót ( załącznik nr 9, 10 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 80 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium w wysokości : - dla części I - 5 600,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych - 00/100) - dla części II - 5 600,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych - 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP oddział w Zielonej Górze nr 28 1010 1704 0060 0213 9120 1000 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony: Część I: Remont elewacji budynek nr 3/k.3030 w 17 BZ m. Międzyrzecz Część II: Remont elewacji budynek nr 5/k.3030 w 17 BZ m. Międzyrzecz Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zgłoszone w terminie związania ofertą - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. 33 II piętro, pok.211), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 19.08.2016r. do godz. 09:30. W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.45wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach