Przetargi.pl
PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY ŻARSKIEJ (przy Zespole Szkół nr 1) W ŻAGANIU

Gmina Żagań o Statusie Miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4771040 , fax. 68 4771017
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żagań o Statusie Miejskim
  Plac Słowiański 17 17
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 68 4771040, fax. 68 4771017
  REGON: 00052679400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY ŻARSKIEJ (przy Zespole Szkół nr 1) W ŻAGANIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa parkingu przy ulicy Żarskiej w Żaganiu pomiędzy Zespołem Szkół nr 1, a ulicą Żarską, umiejscowionego na działce o numerze ew. 1739/4, z przebudową istniejącego zjazdu i dobudową nowego zjazdu od ulicy Żarskiej (działka nr 1735/1). Działki stanowią własność Gminy Żagań o statusie miejskim. Obecny stan parkingu i zjazdu nie odpowiada wymaganiom wynikającym z ich przeznaczenia. Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym obecnie zagospodarowanych jest 7 miejsc parkingowych z drogą dojazdową na zaplecze szkoły. Obecna nawierzchnia parkingu to nawierzchnia z kostki betonowej, a droga dojazdowa z asfaltu. Planowana inwestycja to rozbudowa parkingu na 22 stanowisk w tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych, z przebudową dróg dojazdowych i ciągów pieszych. 3.2. Zakres przewidywanych robót obejmuje: 1. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej zjazdu i jezdni manewrowej. 2. Rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży betonowych. 3. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej. 4. Wycinkę drzew i krzewów. 5. Zmianę lokalizacji słupa oświetleniowego. 6. Wyprofilowanie terenu. 7. Wykonanie koryta nowej części. 8. Mechaniczne zagęszczanie podłoża. 9. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 10. Niwelację studni telekomunikacyjnych. 11. Przebudowę zjazdów. 12. Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej. 13. Wykonanie nawierzchni parkingu, dróg dojazdowych wraz z przebudową chodnika. 14. Nasadzenia zieleni. 15. Zmianę organizacji ruchu. Zakres przewidywanych robót w szczególności obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe i ziemne: - Rozebranie starych nawierzchni bitumicznych zjazdu i jezdni manewrowej, - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej miejsc postojowych i chodnika, - Likwidacja ciągów komunikacyjnych wraz z krawężnikami i obrzeżami - Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem z wywiezieniem dłużyc w miejsce wskazane przez Inwestora. - Wykonanie koryta, pomiary geodezyjne i niwelacja terenu pod nową nawierzchnię parkingu i jezdni, - Wywiezienie gruzu, gałęzi, krzewów i ich utylizacja (do wglądu Inwestora kwit dot. utylizacji gruzu bitumicznego). 2. Zmiana lokalizacji istniejącego słupa oświetleniowego (przesunięcie kolidującego słupa poza obręb projektowanego utwardzenia na odległości 0,5 m od krawędzi jezdni). 3. Regulacje istniejących studzienek i niwelacja pokrywy studni telekomunikacyjnej do projektowanych rzędnych terenu oraz wymiana ramy i pokrywy na typ ciężki . 4. Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego rurą osłonową dwudzielną fi 160mm. 5. Roboty ziemne (wykopy, składowanie, profilowanie, dogęszczanie podłoży). 6. Wykonanie kanalizacji deszczowej (2 szt. wpusty uliczne ze studzienkami ściekowymi, studnia rewizyjna 1szt., skrzynki rozsączające ok.6m3). 7. Przebudowa istniejącego i budowa nowego zjazdu z parkingu na drogę publiczną przy ul. Żarskiej. Zjazdy będą obsługiwać ruch jednokierunkowy. Nawierzchnia zjazdów wykonana będzie z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego frakcji 0-4mm gr. 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm. 8. Montaż krawężników betonowych stojących 15x30cm, leżących 15x22 cm i ukośnych 15x22-30cm na ławach betonowych z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem gr. 15cm i obrzeży betonowych 8x30cm na ławach betonowych z betonu C12/15 gr. min.10cm. 9. Wykonanie nawierzchni placu parkingowego i drogi manewrowej z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce z miału kamiennego frakcji 0-4mm gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm. 10. Wykonanie wyniesienia przejścia dla pieszych - próg zwalniający o wym. 5,0 x 6,0 m wykonany z kostki betonowej czerwonej. 11. Odwodnienie - zjazdy oraz jezdnia manewrowa odwodniona zostanie powierzchniowo poprzez odpowiednie wykonanie spadków podłużnych i poprzecznych i odprowadzona do projektowanych wpustów. Woda w granicach pasa drogowego zostanie odprowadzona do istniejących wpustów ulicznych. 12. Zmiana organizacji ruchu: oznakowanie poziome, pionowe jezdni, parkingu i ciągu pieszo rowerowego. Do oznakowania należy zastosować znaki małe o licach zabezpieczonych folia odblaskową typu 1 lub folią pryzmatyczną. 13. Nawiezienie ziemi urodzajnej, wysiew traw i nasadzenia niskiej roślinności. 14. Nasadzenia drzew (o obwodzie min. 15 cm) wg planu nasadzeń zastępczych (7 szt.) 15. Obsługa geodezyjna. 16. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (mapy, tabelaryczna inwentaryzacja powykonawcza). ZESTAWIENIE LICZBOWE 1. Rozbiórki: a) Nawierzchnia bitumiczna (zjazd, jezdnia) - 131 m2 b) Nawierzchnia z kostki betonowej - 196 m2 c) Krawężniki betonowe - 130 mb d) Obrzeża betonowe - 140 mb e) Drzewa do wycinki - 14 szt. 2. Budowa : a) Zjazdy z kostki betonowej (czerwona) - 2szt. - pow. ok. 120 m2 b) Jezdnia manewrowa z kostki betonowej szarej - 360 m2 c) Miejsca postojowe z kostki betonowej czarnej-grafitowej (20szt. x 5,00x2,50) - 250 m2 d) Miejsca postojowe z kostki niebieskiej (2sz. 5,00x 3,60) - 36 m2 e) Chodniki z kostki betonowej szarej - 190 m2 f) Przejście dla pieszych (próg zwalniający) - 30 m2 g) Zagospodarowanie zieleni (humusowanie, nasadzanie, dosiew trawy) - ok. 280 m2 h) Przebudowa istniejącego chodnika z wykorzystaniem rozbiórkowej kostki betonowej - 106 m2 i) Krawężniki betonowe 15 x 30 cm - 205 mb j) Krawężniki betonowe 15x 22cm - 160 mb k) Obrzeża betonowe - 8x 30 cm - 150 mb 3. Prace instalacyjne i dodatkowe: a) Zmiana lokalizacji słupa oświetleniowego ( 1 szt. o odległ. ok. 1,5 m) b) Niwelacja studni telekomunikacyjnej (szt. 1) z wymianą pokrywy na typ ciężki c) Zabezpieczenie istniejącego kabla rurą osłonową dwudzielną fi 160mm d) Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych (dwa wpusty uliczne, studzienka rewizyjna, skrzynki rozsączające) e) Wprowadzenie nowej organizacji ruchu f) Nasadzenia drzew (7szt.), krzewów i innej niskiej roślinności. Uzgodnienia branżowe : 1. LWKZ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze - otoczenie objęte ochrona konserwatorską. 2. ŻWiK sp. z o.o. w Żaganiu - sieć wodno-kanalizacyjna 3. ENEA Rejon Oświetleniowy w Zielonej Górze - sieć energetyczna 4. Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. - sieć gazowa 5. Gmina Żagań o st. miejskim (zarządca drogi gminnej) - zjazd z drogi publicznej 3.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa na którą składa się : projekt budowalny - branża drogowa, Projekt budowlany - branża sanitarna, specyfikacja techniczna, Plan BIOZ, projekt stałej organizacji ruchu, projekt czasowej organizacji ruchu, stanowiąca integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.4. Dodatkowej informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: 1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wywieźć odpady budowlane i gruz oraz dokonać ich utylizacji. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu elementów z demontażu i rozbiórek, przedstawiających w ocenie zamawiającego wartość użytkową, ich załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie miasta Żagań. 3. Przed zakupem materiałów budowlanych (kostka brukowa ), drzew i nasadzeń wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację zamawiającego w zakresie ich rodzaju, kolorystyki i wzornictwa. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. 5. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 8.2. Wadium w wysokości 8 400,00 zł, słownie: osiem tysięcy czterysta złotych i 00/100 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn.zm). 8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nr BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 i przechowuje się na tym rachunku. 8.5. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na wskazanym koncie Zamawiającego nie później, jak przed upływem terminu składania ofert. Kopię dowodu wpłaty wadium Wykonawca dołącza do oferty. 8.6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu winien być złożony w oryginale (odrębnie poza ofertą) przed terminem składania ofert. 8.7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zwraca się wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu Zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o którym mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 8.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zagan.pl; www.bip.zagan.pl zakladka przetargi publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach