Przetargi.pl
Roboty remontowe malarskie budynku dydaktyki muzycznej ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz ogłasza przetarg

 • Adres: 75-434 Koszalin, ul. Fałata 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 347 80 20 , fax. 0-94 347 80 12
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz
  ul. Fałata 32 32
  75-434 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 347 80 20, fax. 0-94 347 80 12
  REGON: 00028064300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpsm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe malarskie budynku dydaktyki muzycznej ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wewnętrznych malarskich remontowych części muzycznej budynku szkoły, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ i jej załącznikami. Inwestycja zlokalizowana jest w Koszalinie , przy ul. Fałata 32, województwo zachodniopomorskie, działka nr 151/6 obręb 18. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Przygotowanie terenu pod budowę Roboty remontowe Roboty malarskie 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a) SIWZ, b) Przedmiar c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3200zł (słownie: trzy tysiące dwieście 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 8.12.2011 r. godz. 11.00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: NBP Odział okręgowy Szczecin nr 02101015990166231391200000 dopiskiem Wadium Przetargowe na : Roboty remontowe malarskie budynku dydaktyki muzycznej ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę (godzinę minutę) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie - opisanej Wadium - Roboty remontowe malarskie budynku dydaktyki muzycznej ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie, załączając ją do oferty lub składając bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz, ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin w dni powszednie w terminie do dnia 8.12.2011 r. do godz. 11:00 w pok. nr 111- sekretariat. 6. Wadium w formie gwarancji powinno być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art.46 ust. 4a). 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 15. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 16. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zpsm.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach