Przetargi.pl
Doposażenie baz dydaktycznych szkół podstawowych w ramach projektu Akademia ucznia w Gminie Mielno

Gmina Mielno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-032 Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3459830 , fax. 094 3459834
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielno
  ul. Bolesława Chrobrego 10 10
  76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3459830, fax. 094 3459834
  REGON: 33092065300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mielno.bip.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie baz dydaktycznych szkół podstawowych w ramach projektu Akademia ucznia w Gminie Mielno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Mielno; w tym różnego rodzaju gry, zabawki i zabawy edukacyjne, multimedialne oprogramowanie edukacyjne oraz komputer przenośny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. CPV: 37.52.41.00-8, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375241008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mielno.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach