Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 5A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 415 20 14 , fax. 91 415 20 14
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym
  ul. Sprzymierzonych 5A 5A
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 415 20 14, fax. 91 415 20 14
  REGON: 32079923100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psouugryfino.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego służbowego samochodu osobowego typu van. 2. Szczegółowy opis wyposażenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wymogi dodatkowe: a) dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy na adres: budynek PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5A w Gryfinie. b) odbiór nastąpi w godzinach 9.00-15.00, Wykonawca załączy wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, gwarancje, instrukcje obsługi, książki gwarancyjnej pojazdu, karty pojazdu itp. c) całkowite rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia i spisaniu protokołu z odbioru końcowego potwierdzonego przez komisję odbiorową. d) gwarancja - minimum: . - 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów, - lakier: 2 lata gwarancji bez limitów kilometrów, - perforacja korozyjna nadwozia: 12 lat gwarancji e) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość na wniosek Zamawiającego wykonania czynności związanych z ubezpieczeniem oraz rejestracją pojazdu bądź szkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego samochodu. Koszta związane zarówno z rejestracją, jak i ubezpieczeniem pokryje Zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341152008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psouugryfino.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach