Przetargi.pl
Roboty ogólnobudowlane - POK6 - postępowanie drugie

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 60-841 Poznań, Ul. Dąbrowskiego 30A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 847 09 54 , fax. 61 847 09 30
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań
  Ul. Dąbrowskiego 30A 30A
  60-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 847 09 54, fax. 61 847 09 30
  REGON: 01581306500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty ogólnobudowlane - POK6 - postępowanie drugie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty ogólnobudowlane wykonane zgodnie z zakresem prac określonym w kosztorysach nakładczych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Prace dotyczą wyszczególnionych nieruchomości zarządzanych przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Punkt Obsługi Klientów Nr 6. 2.Zamówienie z uwagi na różnorodność prac składa się z pięciu zadań: 2.1.Zadanie 1-Naprawa rampy przy ul.Grochowskiej 49 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla Zadania 1 określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu nakładczego-ul.Grochowska 49 (załącznik nr 7 do SIWZ); -STWiORB-ul.Grochowska 49 (załącznik nr 8 do SIWZ). 2.2.Zadanie 2-Docieplenie budynku od podwórza położonego przy ul.Sierakowskiej 34 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla Zadania 2 określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 9 i 10 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu nakładczego-ul.Sierakowska 34 (załącznik nr 9 do SIWZ); -STWiORB-ul.Sierakowska 34 (załącznik nr 10 do SIWZ). 2.3.Zadanie 3-Docieplenie dachu budynku położonego przy ul.Nowotomyskiej 10 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla Zadania 3 określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 11 i 12 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu nakładczego-ul.Nowotomyska 10 (załącznik nr 11 do SIWZ); -STWiORB-ul.Nowotomyska 10 (załącznik nr 12 do SIWZ). 2.4.Zadanie 4-Wykonanie ogrodzenia od strony ulicy Złotowskiej przy budynku położonym przy ul.Bukowskiej 328 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla Zadania 4 określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 13 i 14 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu nakładczego-ul.Bukowska 328 (załącznik nr 13 do SIWZ); -STWiORB-ul.Bukowska 328 (załącznik nr 14 do SIWZ). 2.5.Zadanie 5-Wykonanie izolacji, wentylacji i tynków renowacyjnych w piwnicy w budynku położonym przy ul.Grochowskiej 48 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla Zadania 5 określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 15 i 16 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu nakładczego-ul.Grochowska 48 (załącznik nr 15 do SIWZ); -STWiORB-ul.Grochowska 48 (załącznik nr 16 do SIWZ). 4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 5.W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 6.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta. 7.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 8.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami: 8.1.Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 poz.21); 8.2.Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada 1996 r. z późniejszymi zmianami); 8.3.Uchwały Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21.05.2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., poz. 3931); 8.4.Uchwały Nr VI/302013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego -Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. 9.Istnieje możliwość aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. 10.Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2.Beneficjentem wadium jest Pełnomocnik Zamawiającego, tj. Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o., Oddział Poznań, ul. Dąbrowskiego 30A, 60-841 Poznań. 3.Zamawiający ustala kwotę wadium w wysokości: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100). 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego, tj.: Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Dąbrowskiego 30A, Poznań, konto nr: 63 1240 6524 1111 0000 5680 8942 z zaznaczeniem: Wadium do postępowania nr ZP/178-PN/2015. 7.W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, oryginały gwarancji lub poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w miejscu składania ofert, pokój nr 11. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach