Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie naprawy nawierzchni asfaltowych drogowych i chodników w kompleksie wojskowym Stawy oraz Dęblin-Lotnisko, administrowanym przez Jednostkę Wojskową Nr 4929 Dęblin - Nr 49/13/N

41 Baza Lotnictwa Szkolnego ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 75 25 , fax. 81 551 95 36
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
  ul. Brygady Pościgowej 5 5
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 75 25, fax. 81 551 95 36
  REGON: 06145692000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie naprawy nawierzchni asfaltowych drogowych i chodników w kompleksie wojskowym Stawy oraz Dęblin-Lotnisko, administrowanym przez Jednostkę Wojskową Nr 4929 Dęblin - Nr 49/13/N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie naprawy nawierzchni asfaltowych drogowych i chodników w kompleksie wojskowym Stawy oraz Dęblin-Lotnisko, administrowanym przez Jednostkę Wojskową Nr 4929 Dęblin. 2. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ tj.: a. Przedmiarze Robót - załącznik Nr 2 (Stawy) i 2a (Dęblin); b. Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej - załącznik Nr 3(Stawy) i 3a (Dęblin);, c. Dokumentacji Technicznej - załącznik Nr 4(Stawy) i 4a (Dęblin);. 3. UWAGA: Zaleca się, aby wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji lokalnej obiektu. Istnieje możliwość, aby wykonawcy przed przystąpieniem do przygotowania ofert dokonali wizji lokalnej w budynku nr 27. Zainteresowani wizją lokalną wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 14 października 2013 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 - do Infrastruktury (budynek nr 287) 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Lotnisko, do pokoju Nr 110. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest. p. Justyna CELEJ tel. (81) 551 79 20 wew. 25.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.41blsz.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach