Przetargi.pl
Gminne Centrum Sportu i Wychowania Fizycznego - Prowadzenie międzyszkolnej sekcji szachowej

Gmina Podedwórze ogłasza przetarg

 • Adres: 21-222 Podedwórze, Podedwórze 44
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 379 50 11 , fax. 83 379 50 08
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podedwórze
  Podedwórze 44 44
  21-222 Podedwórze, woj. lubelskie
  tel. 83 379 50 11, fax. 83 379 50 08
  REGON: 03023765800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gminne Centrum Sportu i Wychowania Fizycznego - Prowadzenie międzyszkolnej sekcji szachowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Gminne Centrum Sportu i Wychowania Fizycznego - Prowadzenie międzyszkolnej sekcji szachowej rozwijającej kompetencje kluczową uczenia się w łącznej liczbie godzin 240 (3 grupy x 8 osób x 2 godziny tygodniowo). Szczegółowy harmonogram i rozkład zajęć dodatkowych na każdy semestr opracuje Koordynator projektu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu. Harmonogram będzie obejmował 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Wykonawca będzie prowadził zajęcia w wyznaczonych terminach. Zakres obowiązków Wykonawcy: prowadzenie z jedną grupą uczniów zajęć Międzyszkolnej sekcji szachowej realizującej kompetencję kluczową uczenia się, modyfikacja istniejących programów rozwojowych poprzez realizację zajęć Międzyszkolnej sekcji szachowej,poprawa rozwoju psychofizycznego uczniów, rezultatem zajęć ma być prezentacja multimedialna i szkolny turniej szachowy, dostarczenie w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego programu zajęć pozalekcyjnych dodatkowych dostosowanych do planowanych zajęć dla danej grupy i zaakceptowany przez Koordynatora projektu,pisemne informowanie koordynatora projektu z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem o niemożliwości zrealizowania zaplanowanych zajęć, prowadzenie bieżącej dokumentacji zajęć w dzienniku zajęć, dokumentacja frekwencji uczniów, sporządzenie sprawozdań z realizacji zajęć w terminach przygotowywania wniosków o płatność (Wykonawca będzie powiadamiany przez Asystenta Koordynatora projektu z tygodniowym wyprzedzeniem), utrzymywanie stałej współpracy z personelem projektu, przestrzeganie obowiązujących przepisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugpodedworze.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach