Przetargi.pl
Przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich dla osób bezrobotnych i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, pl. Wolności 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6383333 , fax. 084 6383342
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
  pl. Wolności 1 1
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6383333, fax. 084 6383342
  REGON: 95003168600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupzamosc.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich dla osób bezrobotnych i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich dla osób bezrobotnych i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w okresie 2014 - 2016
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu tym Wykonawcy nie są zobligowani do wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pupzamosc.samorzady.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach