Przetargi.pl
Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Rogatka, gm. Dubienka

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5627501 , fax. 82 5627510
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5627501, fax. 82 5627510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Rogatka, gm. Dubienka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  budowa zatoki autobusowej w m. Rogatka, gm. Dubienka Zakres zamówienia obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,06 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 68,90 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm {zjazd indywidualny+ zjazd przy przystanku autobusowym} m2 67,22 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m 60,36 Demontaż przepustu betonowego o średnicy nominalnej 400 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy {14 kręgów+ 4 skosy} m 16,00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 104,75 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości {3*5cm} m2 314,25 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni {pod chodnik} m2 56,23 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją m3 10,08 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 10 km m3 13,60 PODBUDOWY Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm m2 98,30 Chude betony o Rm do 45 KG/cm2 z pospółki wytwarzane w betoniarkach 1000 dm3 m3 20,95 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm {zjazdy} m2 13,65 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 0/31,5 {chodnik} m2 42,58 NAWIERZCHNIE Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 {zatoka} m2 111,50 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 {zjazdy+ chodnik} m2 56,23 ROBOTY BRUKARSKIE Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m 60,83 Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m 40,60 HUMUSOWNIE Humusowanie z obsianiem m2 78,96 OZNAKOWNIE PIONOWE Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 1,00 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 szt. 1,00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach