Przetargi.pl
Usługa edukacyjna polegająca przeprowadzeniu zajęć logopedycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii w ramach projektu pt. Pilną pracą dążymy do celu

Gmina Konstantynów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-543 Konstantynów, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3414192
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konstantynów
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 2
  21-543 Konstantynów, woj. lubelskie
  tel. 83 3414192
  REGON: 00054053500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa edukacyjna polegająca przeprowadzeniu zajęć logopedycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii w ramach projektu pt. Pilną pracą dążymy do celu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych logopedycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii w ramach projektu pt. Pilną pracą dążymy do celu nr KSI POKL.09.01.02-06-130/13 wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje: - opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych, na podstawie dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu pt. Pilną pracą dążymy do celu; - organizację i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych logopedycznych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego programu zajęć z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i pomocy udostępnionych przez Zamawiającego; - prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu; - monitorowanie przebiegu realizacji zajęć, w tym przeprowadzenie koniecznych badań osiąganych efektów, oraz frekwencji uczestników; - współpracę z Zamawiającym oraz Zespołem zarządzającym w zakresie prawidłowej realizacji projektu. Godzina zajęć trwa 45 minut. Zajęcia będą przeprowadzane dla uczniów klasy 1 i 2 w 2 grupach w ilości 70 godzin na grupę -łącznie 140 godzin. Zamawiający udostępni nieodpłatnie materiały, pomoce i sale zajęciowe konieczne do wykonania zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach