Przetargi.pl
Rewitalizacja przyrodniczo - techniczna centrum miejscowości Kamionka: Rewitalizacja płyty rynku w Kamionce

Urząd Gminy w Kamionce ogłasza przetarg

 • Adres: 21-132 Kamionka, ul. Lubartowska 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8527039 , fax. 81 8527058
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Kamionce
  ul. Lubartowska 1 1
  21-132 Kamionka, woj. lubelskie
  tel. 81 8527039, fax. 81 8527058
  REGON: 00053792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamionka.eurzad.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja przyrodniczo - techniczna centrum miejscowości Kamionka: Rewitalizacja płyty rynku w Kamionce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres robót wchodzą: Uzupełnienie tynków w murku, przebudowa murku na odcinku 6m, skorygowanie przebiegu alejek, budowa alei trawiastych, budowa placu centralnego z kostki betonowej wraz z umieszczeniem w jego centralnej części fontanny z postumentem, budowa przyłącza energetycznego do parku oraz zamontowanie latarni, doprowadzenie energii do fontanny, przemieszczenie pomnika w ramach płyty rynku, dostawa i montaż elementów małej architektury, w tym: ławek, koszy, donic na kwiaty, zestawu zabawowego, zgodnie z przedmiarami robót oraz dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 23 października 2013 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w: PBS Lubartów Oddział w Kamionce 08 8707 1029 0300 0459 2003 0008. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w punkcie 9.3 SIWZ, oryginały dokumentów należy dołączyć do oferty. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.11 s.iw.z. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9.6 S.I.W.Z., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającym z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych ofercie. b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kamionka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach