Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU I PRZEBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY UL. WOP 19a

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 72-020 Trzebież, ul. WOP 19a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4241550 , fax. 91 4241551
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. WOP 19a 19a
  72-020 Trzebież, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4241550, fax. 91 4241551
  REGON: 32082538800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsztrzebiez.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Placówka Oświatowa - Zespół Szkół Publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU I PRZEBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY UL. WOP 19a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie Robót Budowlanych polegających na wykonaniu remontu i przebudowy sali gimnastycznej przy ul. WOP 19a. Prace budowlane będą prowadzone wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczenia Sali gimnastycznej, a także pomieszczeń przyległych - zaplecza magazynowego oraz korytarza. Budynek sali gimnastycznej objęty remontem i przebudową jest obiektem jednokondygnacyjnym połączonym z obiektem dydaktycznym Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół, w kondygnacji parteru. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Projekt budowlany remontu i przebudowy Sali gimnastycznej przy ul. WOP 19a w Trzebieży, dz. Nr 321,1 obręb Trzebież 3 - Police opracowaną w Kwietniu 2016 r. przez ARTIKO GABRIELA TALAREK ul. W. Łukasińskiego 40B,7, 71-215 Szczecin, Adres do korespondencji: ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, 70-300 Szczecin, oraz stanu zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i niniejszą SIWZ. Główne roboty budowlane i instalacyjne do wykonania w ramach zamówienia to: Wymiana posadzki sportowej sali gimnastycznej, Wzmocnienie podciągów dachu, Wymiana stolarki z PCV - okna, Wykonanie nowego wejścia z zewnątrz, Wymianę posadzki zaplecza (magazynku sportowego), Malowanie sali gimnastycznej wraz z częściową wymianą tynków, Wymianę drzwi wewnętrznych, Okładziny sufitu płytami akustycznymi i ścian wykładziną PCV, Wymiana instalacji CO - rurarz, grzejniki, Wykonanie instalacji wentylacyjnej, Wymiana instalacji elektrycznych, Wymiana instalacji oświetleniowej, Wykonanie instalacja nagłośnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 23. 06. 2016 r. do godziny 12:30, decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 49 1240 3927 1111 0010 6048 5163 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do Sekretariatu Szkoły Gimnazjalnej Zespołu Szkół w Trzebieży. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsztrzebiez.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach