Przetargi.pl
Remont i modernizacja filii bibliotecznej w Przekolnie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 73-260 Pełczyce, Ul. Starogrodzka 12
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 768 50 57
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
  Ul. Starogrodzka 12 12
  73-260 Pełczyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 768 50 57
  REGON: 32029440700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja filii bibliotecznej w Przekolnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont i modernizacja filii bibliotecznej w Przekolnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 13 do SIWZ tj. opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiary robót budowlanych. Zakres robót: W ramach zadania inwestycyjnego planuje się:rozebranie niepotrzebnych ścianek działowych , wykonanie wzmocnienia stropu w miejscu gromadzenia książek,zamurowanie niepotrzebnych otworów oraz wykonanie nowych ścianek działowych, montaż nowych schodów wewnętrznych, wykonanie nowych tynków, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów, naprawa i impregnacja elementów drewnianych dachu, wymianę nawierzchni chodników i naprawa schodów zewnętrznych, montaż nowych instalacji wewnętrznych. zakup i dostawa elementów wyposażenia: Regał na stelażu metalowym - wymiary w przybliżeniu: 80x180x32 cm. -15 sztuk,Lada biblioteczna 1 szafkowa, 9 przegródek - wymiary w przybliżeniu: 73x120x60 cm. -1 sztuka,Stoliki świetlicowe- wymiary w przybliżeniu: 800x760 mm. Stelaż wykonany z rury stalowej fi 20x1,5 mm., malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.- 10 sztuk,Krzesła świetlicowe - 10 sztuk : wymiary w przybliżeniu: szerokość 63 cm., wysokość podłokietników 22 cm.,wysokość siedziska regulowana 42,5 cm. - 55,5 cm.,wysokość oparcia regulowana 52,5 cm. - 59 cm., wysokość całego krzesła: 95 cm. - 114,5 cm.,Opis krzeseł: blokada oparcia w wybranej pozycji, regulowana wysokość oparcia, regulowana wysokość siedziska, amortyzacja siedziska, podstawa krzeseł o stabilnej i nowoczesnej podstawie jezdnej, podłokietniki krzesła wykonane z twardego tworzywa. Szafka kartotekowa 20- skrytkowa- wymiary w przybliżeniu: 104x110x40 cm.- 1 sztuka,Regał biblioteczny ze skośnymi półkami - wymiary w przybliżeniu: 80x180x36 cm. - 1 sztuka. Wszystkie elementy wyposażenia muszą odpowiadać parametrom przedstawionym powyżej. Wykonawca musi przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu wszystkie elementy wyposażenia wraz z akceptacją kolorystyki poszczególnych elementów w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy w formie wizualizacji i opisu technicznego ( zawierającego min. parametry mebli, wyposażenia meblowego, rodzaj zastosowanego materiału, dostępnej kolorystyki itp.). Forma wizualizacji i opisu technicznego musi zostać dostarczona przez Wykonawcę w formie papierowej w ilości 1 egzemplarza-druk kolorowy dla Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu spotkania i przekazania dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaakceptowane przez Zamawiającego gotowe elementy wyposażenia lub dokonać ich montażu w miejscu dostawy. Elementy wyposażenia muszą spełniać obowiązujące normy i wymogi dotyczące parametrów funkcjonalno-jakościowych dopuszczających do użytkowania w szczególności takich jak: bezpieczeństwo, odporność na ścieranie, wytrzymałość na rozciąganie, odporność na światło, wytrzymałość na tarcie, odkształcanie przez ściskanie, ergonomia oraz zgodnie z celem któremu maja służyć. Elementy wyposażenia muszą spełniać wszystkie odpowiednie przepisy dotyczące użytkowania mebli biurowych w tym przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracy biurowej. Wszystkie w/w elementy wyposażenia muszą być nowe , nieużywane, nie powystawowe, pełnowartościowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Do zadań Wykonawcy będzie należało usunięcie wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi. Elementy wyposażenia muszą spełniać wszelkie określone prawem wymagania w zakresie atestów, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających ich jakość o ile to wynika z odpowiednich przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie elementów wyposażenia podczas transportu aż do chwili zakończenia prac i dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiego odstępstwa od wskazanych rozmiarów elementów wyposażenia, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego charakteru mebla, jego zarysu. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować zmian jakościowych, funkcjonalnych oraz ich trwałości. Dopuszczenie możliwości odstępstwa na warunkach określonych powyżej wymaga każdorazowo akceptacji Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane stanowi: przedmiar robót. O ile w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach robót zostaną użyte przez Zamawiającego oznaczenia czy parametry wskazujące konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do opisanego w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach robót. Przez produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy PZP w następującej wysokości: 1 000,00 zł.( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23 czerwiec 2016 roku do godz. 10.00.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach (forma wniesienia wadium do wyboru dla Wykonawcy):a)pieniądzu,b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c)gwarancjach bankowych,d)gwarancjach ubezpieczeniowych,e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm. ).4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego nr 03 8355 0009 0026 2815 2000 0001 z adnotacją wadium w przetargu M-GBP.271.1.2016.5. Wadium wniesione w formach innych niż pieniężna musi zawierać w szczególności:a) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy PZP, b) termin obowiązywania gwarancji-nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji,d) wysokość wadium zgodną z określoną w SIWZ,e) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium,f) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia lub, że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji , stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer M-GBP.271.1.2016 o udzielenie zamówienia na wykonanie: Remont i modernizacja filii bibliotecznej w Przekolnie.6. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 23.06.2016 r. do godz. 10:00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie uznane za prawidłowe jeżeli w terminie składania ofert tj. do dnia 23.06.2016 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.14.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pelczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach