Przetargi.pl
Dostawa urządzeń warsztatowych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek będących na jego zaopatrzeniu, znak sprawy 45/WOG/D/Samoch./16.

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, ul. 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95 , fax. 94 3456244
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. 4 Marca
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95, fax. 94 3456244
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń warsztatowych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek będących na jego zaopatrzeniu, znak sprawy 45/WOG/D/Samoch./16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń warsztatowych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek będących na jego zaopatrzeniu - 7 zadań. 2.Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia, a także ilości określone zostały w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ - Formularz cenowy (dla każdego zadania oddzielnie). 3.Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ. 2) dostarczone urządzenia będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe w kategorii I, w pierwszym gatunku, nie używane, nie regenerowane, zgodne z dokumentacją techniczną producenta oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 3) urządzenia elektryczne oraz mechaniczne do pracy pod obciążeniem powinny posiadać oznakowane CE oraz deklarację zgodności, zgodną z wymaganiami zasadniczymi, potwierdzającą uprawnienia do oznakowania przedmiotu zamówienia przez producenta zgodnie z aktualnymi przepisami. 4) urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację urządzenia np. ilość, rodzaj, parametry itp. bez konieczności naruszania opakowania. Opakowania powinny posiadać zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport. 4.Informacja o ofercie równoważnej:1) Zamawiający przedstawił minimalne parametry urządzeń, które spełniały by założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych urządzeń pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (dla każdego zadania oddzielnie).3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (dla każdego zadania oddzielnie). 5.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 KC) jak za własne zachowanie. 6.Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy - projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 12 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343262000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.17wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach