Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej nr L 140 na terenie Leśnictwa Chlebowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bobolice ogłasza przetarg

 • Adres: 76-020 Bobolice, ul. Polanowska 12
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3187221 , fax. 094 3187487
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bobolice
  ul. Polanowska 12 12
  76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3187221, fax. 094 3187487
  REGON: 33004404500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bobolice.szczecinek.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej nr L 140 na terenie Leśnictwa Chlebowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi leśnej nr L 140 na terenie Leśnictwa Chlebowo. Droga leśna nr L 140 przebiega po terenach leśnych Nadleśnictwa Bobolice. Droga ma nawierzchnię gruntową o szerokości 3,0 - 3,5 m. Na drodze występują liczne wyboje, zaniżenia, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych. Rzędne wysokościowe wahają się od ok. 161,0 m n.p.m. do 166,0 m n.p.m. Droga leśna nr L 140 posiada dostęp do drogi publicznej kategorii powiatowej (dz. nr 81/1) przez istniejące drogi wewnętrzne leśne (dz. nr 351/2, 354/2, 91). Rozwiązania projektowe: - zdjęcie humusu, - wykonanie robót ziemnych wg tabeli robót ziemnych i przekrojów poprzecznych, - profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego, - wykonanie warstwy odcinająca z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm, - podbudowa zasadnicza z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr.20 cm, - wykonanie nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych ażurowych typu JOMB, - wykonanie poboczy z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o szerokości 1,00 m, - wykonanie rowów obustronnych o gł. 0,60 m zgodnie z lokalizacją w części rysunkowej, - wykonanie mijanek i zjazdów z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, - wykonanie przepustu w km 0+067,51, - przedłużenie istniejącego przepustu w km 0+434,57. Parametry techniczne odcinków drogi zaplanowanych do utwardzenia: - długość odcinka objętego opracowaniem: 600,00 m, - szerokość korony drogi: 5,00 m, - szerokość jezdni drogi: 3,00 m, - szerokość pobocza: 1,00 m, - jezdnia z płyt JOMB o wymiarach: 12,5 x 75 x 100 cm, - jezdnia w układzie śladowym: 2 x 1,00 m w rozstawie 1,00 m, - jezdnia w układzie pełnym: 3 x 1,00 m, - szerokość wypełnienia między płytami w układzie śladowym: 1,00 m, - spadki poprzeczne dla nawierzchni z płyt JOMB: 3 %, - spadki poprzeczne dla nawierzchni z pospółki: 3 %, - spadki poprzeczne dla poboczy: 6 %, - spadek skarpy rowu: 1:1,5, - szerokość mijanki: 3,0 m, - długość mijanki: 23 m, - skosy przy mijankach: 1:7, - przekrój poprzeczny nawierzchni daszkowy, - wypełnienie przestrzeni pomiędzy utwardzonymi pasami w układzie śladowym, po zagęszczeniu musi minimalnie wystawać ponad płyty (nie może się w nim gromadzić woda opadowa), - spadki podłużne nawierzchni w ścisłym powiązaniu z istniejącym terenem przedstawione w części rysunkowej na przekroju podłużnym, - prędkość projektowana 30 km/h, - średnie obciążenie ruchem poniżej 10 pojazdów ciężarowych na dobę, - nacisk na oś 10 ton. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - Projekt Budowlany, - Przedmiar Robót, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), Wadium musi być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ Koszalin 52 2030 0045 1110 0000 0048 8340, z dopiskiem na blankiecie przelewu: Budowa drogi leśnej nr L 140. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie oryginału. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelnym podpisem (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek do jego zatrzymania wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, musi być wniesione w imieniu konsorcjum. Zamawiający zwróci wadium z zastrzeżeniem, jak wyżej i z postanowieniami art. 46 Ustawy Pzp. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 Ustawy Pzp. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do określnego terminu, na okres związania ofertą, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 3 Ustawy Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Aspekty społeczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_bobolice/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach