Przetargi.pl
Wymiana zraszaczy i wykonanie nowych podłączeń do zraszaczy na Szkółce gospodarczej w Leśnictwie Płotno działka nr 19 obręb Płotno

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. I Armii Wojska Polskiego 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 765-70-06 , fax. 095 7657007
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno
  ul. I Armii Wojska Polskiego 2 2
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 765-70-06, fax. 095 7657007
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana zraszaczy i wykonanie nowych podłączeń do zraszaczy na Szkółce gospodarczej w Leśnictwie Płotno działka nr 19 obręb Płotno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana wraz z podłączeniem 245 szt.zraszaczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 600.00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-06-23 do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S.A. o. Choszczno 25 2030 0045 1110 0000 0091 5820 b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.choszczno.szczecin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach