Przetargi.pl
Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świdwinie - II etap

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3652011 w. 45
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  Plac Konstytucji 3 Maja 1 1
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3652011 w. 45
  REGON: 00052542900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidwin.pl; www.swidwin.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świdwinie - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świdwinie - II etap polegających na przebudowie kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony przy pomocy dokumentacji projektowej (załącznik nr 4 do SIWZ), przedmiarów robót (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ). Uwaga: Zdemontowane w trakcie robót budowlanych elementy stalowe (rury, grzejniki, kotły) stają się własnością Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453310006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swidwin.pl; www.swidwin.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach