Przetargi.pl
roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego z budynkiem zaplecza w COS-OPO w Wałczu

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 67 258 44 61 , fax. 67 258 44 61 wew. 448
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
  Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 99
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 67 258 44 61, fax. 67 258 44 61 wew. 448
  REGON: 14273335600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.cos.pl/bip/strony,0,70-wacz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego z budynkiem zaplecza w COS-OPO w Wałczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego z budynkiem zaplecza w COS-OPO w Wałczu oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Określenie przedmiotu zamówienia: Budynek zaplecza obsługi zawodów. Budowany budynek zaplecza socjalnego dla obsługi zawodników i grup treningowych zlokalizowany będzie w miejscu rozebranego budynku DI-1000, trzykondygnacyjny o podstawie prostokąta, podpiwniczony, ze stropodachem wentylowanym. W poziomie kond. 01 - piwnicy, zlokalizowane będą szatnie dla zawodników z pełnymi węzłami sanitarnymi, pomieszczenia dla trenerów i sędziów oraz pomieszczenia techniczne i usługowe. Kondygnacja skomunikowana bezpośrednio z areną sportową. W poziomie kond. 1 - parteru, zlokalizowane będą, pomieszczenia do obsługi zawodów. W poziomie kond. 2 i 3 - zlokalizowane będą pokoje internatu sportowego z pełnymi węzłami sanitarnymi. Budynek w pionie skomunikowany będzie dwoma klatkami schodowymi (K1, K2) oraz hydraulicznym dźwigiem osobowym w poziomie korytarzami. Konstrukcja budynku - konstrukcja ścianowo-płytowa z poprzecznym układem ścian nośnych. Fundamenty - układ ław żelbetowych wylewanych. Ściany podłużne wypełniające murowane, ściany nośne gr. 25 cm wylewane z betonu B30 zbrojone stalą AIIIN, stropy monolityczne gr. 26 cm z betonu B30 zbrojone stalą AIIIN. Dach - konstrukcja drewniana tradycyjna, montowana na stropie poddasza. Wykończenie budynku: Stolarka okienna w konstrukcji PCV, jednoramowa, przeszklenia klatek schodowych w konstrukcji aluminiowej. Stolarka drzwiowa zewnętrzna w konstrukcji aluminiowej. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa. Tynki wewnętrzne gipsowe nakładane mechanicznie. Okładziny ścian wewnętrznych w pomieszczeniach wilgotnych - gres do wysokości 2,00 m. Dane charakterystyczne budowanego obiektu: 1) powierzchnia zabudowy - 660,52 m2; 2) powierzchnia netto - 2.245,53 m2; 3) kubatura - 9.722,85 m3; 4) wysokość obiektu - 13,48 m; 5) szerokość obiektu - 16,59 m; 6) długość obiektu - 45,19 m. Instalacje techniczne: 1) wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa; 2) elektroenergetyczna i teletechniczna; 3) wodociągowa; 4) kanalizacyjna; 5) CO i CWU z sieci miejskiej. Budynek komentatorsko - sędziowski. Budowany budynek przeznaczony dla komentatorów imprez sportowych i sędziów. Zlokalizowany na linii startu/mety areny lekkoatletycznej. Budynek jednokondygnacyjny. Dane charakterystyczne budowanego obiektu: 1) powierzchnia zabudowy - 23,72 m2; 2) powierzchnia netto - 17,77 m2; 3) kubatura - 89,90 m3; 4) szerokość obiektu - 3,25 m; 5) długość obiektu - 7,30 m. Instalacje techniczne: 1) wentylacja grawitacyjna; 2) elektroenergetyczna i teletechniczna; 3) CO grzejnik elektryczny. Arena lekkoatletyczna i boisko do hokeja na trawie/piłki nożnej. Przebudowa stadionu sportowego wykonywana będzie w miejscu istniejącego obiektu sportowego. Arena lekkoatletyczna będzie obiektem terenowym. Arena lekkoatletyczna składać będzie się z następujących podstawowych układów funkcjonalnych: 1) bieżnia okólna sześciotorowa z ośmioma prostymi finiszowymi zlokalizowanymi od strony zachodniej przy trybunie; 2) rów z wodą; 3) jedna podwójna bieżnia i dwa zeskoki do skoku w dal i trójskoku; 4) dwa zeskoki do skoku wzwyż; 5) jedna rozbieżnia i dwa zeskoki do skoku o tyczce; 6) boisko do piłki nożnej z wpisanym boiskiem o wymiarach 91,4 x 55,00 m do gry w hokeja na trawie. Jako nawierzchnię sportową boiska przyjmuje się trawę syntetyczną, wodną bez wypełnienia, kolor nawierzchni zielony, linie: wklejone w nawierzchnię - białe dla piłki nożnej i żółte dla hokeja na trawie. Boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej posiadać będzie system nawadniająco-drenażowy. Jako nawierzchnię sportową areny lekkoatletycznej przyjmuje się prefabrykowaną nawierzchnię kauczukową. Grubość nawierzchni na bieżni wynosić będzie 13 mm, przy zeskokach 20 mm, przy rowie z wodą 25 mm. Parametry techniczne i użytkowe nawierzchni muszą odpowiadać standardom IAAF do poziomu First Class. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia równoważne (nie gorsze) o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na zasadach określonych w erracie do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy zamawiającego nr: 73 1240 5918 1111 0010 3717 1596 z dopiskiem: Wadium - zamówienie na roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego z budynkiem zaplecza w COS-OPO w Wałczu. 3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.cos.pl/bip/strony,0,70-wacz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach