Przetargi.pl
Zamówienie prowadzone jest pod nazwą: Zakup wraz z dostawą kruszywa do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego: Część 1. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/32 mm Część 2. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/45 mm Część 3. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/64 mm Część 4. - kruszywo asfaltowe (recykling asfaltowy) 0/32 mm.

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Tanowska 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3121120 , fax. 091 3175177
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
  ul. Tanowska 8 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3121120, fax. 091 3175177
  REGON: 81004858600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trans-net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie prowadzone jest pod nazwą: Zakup wraz z dostawą kruszywa do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego: Część 1. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/32 mm Część 2. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/45 mm Część 3. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/64 mm Część 4. - kruszywo asfaltowe (recykling asfaltowy) 0/32 mm.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szacowane ilości zamawiane dla poszczególnych części: Część 1 Kruszywo betonowe 0-32 mm - 500 Mg Część 2 Kruszywo betonowe 0-45 mm - 500 Mg, Część 3 Kruszywo betonowe 0-64 mm - 500 Mg, Część 4 Kruszywo asfaltowe 0-32 mm - 500 Mg Część 1. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/32 mm 1) Kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/32 mm, - kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie - spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997 2) Wskazanie miejsca dostawy i jej wielkości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego, nastąpi poprzez zgłoszenie pisemne, faxem lub email. 3) Dostawa kruszywa winna odbywać w terminie do 48 h od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenie dostawy, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w innych godzinach lub w soboty jeśli obie strony umowy tak ustalą . 4) Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w promieniu 20 kilometrów od siedziby Zamawiającego, należy do obowiązków Wykonawcy. Część 2. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/45 mm 1) Kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/45 mm, - kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie - spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997Dostawa następować będzie na wyraźne pisemne zamówienie Zamawiającego. 2) Wskazanie miejsca dostawy i jej wielkości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego, nastąpi poprzez zgłoszenie pisemne, faxem lub email. 3) Dostawa kruszywa winna odbywać w terminie do 48 h od otrzymania od Zamawiającego zlecenia dostawy, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w innych godzinach lub w soboty jeśli obie strony umowy tak ustalą . 4) Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w promieniu 20 kilometrów od siedziby Zamawiającego, należy do obowiązków Wykonawcy. Część 3. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/64 mm 1) Kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/64 mm, - kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie - spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997 2) Wskazanie miejsca dostawy i jej wielkości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego, nastąpi poprzez zgłoszenie pisemne, faxem lub email. 3) Dostawa kruszywa winna odbywać w terminie do 48 h od otrzymania od Zamawiającego zlecenia dostawy, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w innych godzinach lub w soboty jeśli obie strony umowy tak ustalą . 4) Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w promieniu 20 kilometrów od siedziby Zamawiającego, należy do obowiązków Wykonawcy. Część 4. - kruszywo asfaltowe (recykling asfaltowy) 0/32 mm 1) Kruszywo asfaltowe (recykling asfaltowy) 0/32 mm, - kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie - spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997 2) Wskazanie miejsca dostawy i jej wielkości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego, nastąpi poprzez zgłoszenie pisemne, faxem lub email. 3) Dostawa kruszywa winna odbywać w terminie do 48 h od otrzymania od Zamawiającego zlecenia dostawy, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w innych godzinach lub w soboty jeśli obie strony umowy tak ustalą . 4) Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w promieniu 20 kilometrów od siedziby Zamawiającego, należy do obowiązków Wykonawcy. 3.2. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Dostawcy w szczególności załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy. 3.3 Pojedyncza dostawa kruszywa winna wynosić co najmniej 24 tony. 3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trans-net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach