Przetargi.pl
DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH, SUKCESYWNIE W OKRESIE OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO DNIA 31.12.2017 r.

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3533230 , fax. 94 3533251
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
  ul. 6 Dywizji Piechoty 60 60
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3533230, fax. 94 3533251
  REGON: 33025654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp.z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH, SUKCESYWNIE W OKRESIE OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO DNIA 31.12.2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw łamanych, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.: 1) Kruszywo 0-2 (piasek) w szacunkowej ilości 4400 ton, 2) Kruszywo 0-2 (piasek płukany) w szacunkowej ilości 1200 ton, 3) Podbudowa 0-31,5 w szacunkowej ilości 1800 ton, 4) Żwir 2-8 w szacunkowej ilości 500 ton, 5) Grys 2-8 w szacunkowej ilości 100 ton. Wymagane kruszywo winno być zgodne z normą podstawową PN-EN 13043:2004, PN-EN 13242:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo łamane powinno spełniać warunki: - uziarnienie - min. 75% frakcji podstawowej, - zawartość zanieczyszczeń max 0,2%, - zanieczyszczenia organiczne - barwa cieczy nie mniejsza od wzorcowej. Wymienione wyżej kruszywa muszą posiadać Krajową Deklarację Zgodności oraz Certyfikat zakładowej kontroli jakości i oznakowania znakiem budowlanym. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach