Przetargi.pl
Dostawa kruszywa, piasku i żwiru dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261474572 , fax. 261474571
 • Data zamieszczenia: 2016-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno
  ul. Główna 1 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261474572, fax. 261474571
  REGON: 32099164900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.16wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: MON-Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa, piasku i żwiru dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa dla 16 WOG w Drawsku Pomorskim KRUSZYWO ŁAMANE - mieszanka 0-31,5 mm na podbudowę dróg do mechanicznej stabilizacji PN - EN 13043, PN - EN 13242 Kruszywo o wskazanych uziarnieniach spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. ŻWIR - PN-EN 12620 produkcja betonów i prefabrykatów, budownictwo ogólne, drogowe, hydrotechniczne Żwiry to naturalny materiał gruboziarnisty, który jest okruchową skałą o luźnej postaci, złożoną z obtoczonych okruchów skał i minerałów o średnicy ziaren większych od 2 mm i dochodzących do 63 milimetrów. PIASEK PŁUKANY - o granulacji 0-2 mm PN-EN 12620 plus A12010 Piasek to naturalny materiał drobnoziarnisty, który jest luźną skałą osadową złożoną przede wszystkim z kwarcu. Wielkość ziaren waha się w zależności od asortymentu w przedziale Nie dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak żużle hutnicze, łupki powęglowe, gruz, destrukt betonowy. Nie należy stosować materiałów innych, niż pochodzących z rozkruszenia skał. Odległość liczona w kilometrach od m. Oleszno do punktu składowania kruszywa z tabeli ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do SIWZ poz. 1 - Oleszno - droga obozowisko Jaworze - ok. 45 km poz. 2 - Oleszno - dojazd pożarowy nr 27 - ok. 48 km poz. 3 - Oleszno - strzelnica Konotop Lewy - ok. 10 km poz. 4 - Oleszno - obozowisko Ziemsko - ok. 5 km poz. 5 - Oleszno - strzelnica Studnica - ok. 14 km poz. 6 - Oleszno - dojazd pożarowy nr 21 - ok. 18 km wjazd tylko w określone dni poz. 7 - Oleszno - droga Saperska nr 25 - ok. 30 km poz. 8 - Oleszno - dojazd pożarowy nr 20 - ok. 28 km poz. 9 - Oleszno - dojazd pożarowy nr 26 - ok. 28 km Produkty kruszywo, piasek i żwir muszą spełniać wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 11 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2014r. poz. 1804 ze zm. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 88 1010 1599 0195 7813 9120 1000. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. 1) potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 2) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, numer zadania oraz numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium . 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, na wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami także, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.16wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach